SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

114

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 19. apríla 1985

k správe vlády SSR o zabezpečovaní ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS

Slovenská národná rada A. konštatuje,

že v rokoch 7. pätročnice sa zvýšila dynamika rastu poľnohospodárskej a nadväzne aj potravinárskej výroby a konsolidovalo sa zásobovanie obyvateľstva potravinami. Tento výsledok sa dosiahol efektívnejším využívaním intenzifikačných faktorov rastu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, posilnením materiálno-technickej základne, zvýšením účinnosti sústavy riadenia a rozvojom iniciatívy pracujúcich. Pri zvýšení poľnohospodárskej produkcie za roky 1981 - 1984 oproti priemeru 6. päťročnice o 9, 3 % vzrástla rastlinná výroba o 12, 5 percenta. Pri priaznivých výsledkoch v obilninárstve sa dosiahlo zvýšenie tiež v produkcii krmovín, čo umožnilo znížiť dovozy obilnín. Surovinové zdroje vytvárajú podmienky pre výraznejšiu orientáciu na zvyšovanie kvality, úžitkových hodnôt a obohacovanie potravín podľa požiadaviek trhu, k čomu je nevyhnutné vytvárať tiež kapacitné a ostatné predpoklady v potravinárskom priemysle. V riadiacej práci dôslednejším plnením povinností všetkých pracovníkov vytvárať reálne predpoklady pre ďalšie upevnenie socialistickej zákonnosti, štátnej, plánovacej, finančnej a pracovnej disciplíny.

Jedenáste zasadanie ÚV KSČ a nadväzujúce zasadanie ÚV KSS vzhľadom na rastúcu závažnosť zabezpečovania výživy ľudu určilo ďalšie ciele a možnosti v stabilizácii racionálnej výživy obyvateľstva a ďalšieho zvýšenia sebestačnosti vo výrobe základných potravín.

Predložený program a opatrenia vlády SSR na jeho realizáciu je komplexnou úlohou všetkých odvetví podieľajúcich sa na výrobe potravín. Vychádza z výrobných a ekonomických možností agropotravinárskeho komplexu, ako aj ostatných zdrojov vytváraných v národnom hospodárstve.

Pri ďalšom dopracúvaní a realizácii programových úloh považuje Slovenská národná rada za rozhodujúce:

- dôsledne uplatňovať zákonné ustanovenia a prijaté opatrenia na ochranu, využívanie a zúrodňovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pokračovať v politike moratória vyhláseného vládou SSR a podporenou uznesením 9. schôdzky SNR tak, aby ani v rokoch 1985 - 1995 nepoklesla výmera ornej pôdy,

- zabezpečiť zefektívnenie hospodárenia na Východoslovenskej nížine, Poiplí, Záhorí a v horských a podhorských oblastiach,

- pozdvihnúť ekonomickú úroveň v zaostávajúcich poľnohospodárskych podnikoch hospodáriacich v približne rovnakých pôdno-ekonomických podmienkach,

- zvýšiť produkciu plodín, ktoré v podmienkach SSR majú významné zastúpenie a ich úrody stagnujú (kukurica na zrno, cukrová repa, zemiaky, zelenina a ovocie),

- využitím výsledkov vedy a výskumu intenzívnejšie riešiť kvalitatívne stránky rastlinnej výroby,

- zvýšiť kontrolu a účinnosť opatrení na obmedzenie cudzorodých látok v poľnohospodárskych produktoch a v potravinách a ich vplyv na životné prostredie,

- v živočíšnej výrobe v nadväznosti na sebestačnosť jadrových krmív prednostne rozvíjať chov hovädzieho dobytka a oviec,

- dôsledne realizovať prijaté opatrenia na znižovanie strát všetkého druhu obsiahnuté v protistratových programoch,

- v oblasti riadenia, tvorby ekonomických nástrojov a uzatváraní dodávateľsko-odberateľských zmlúv pružne zabezpečovať požiadavky vnútorného trhu, ako aj vývozu zvýšením zodpovednosti výrobcov potravín a organizácií vnútorného obchodu za uspokojovanie dopytu v objeme, štruktúre a kvalite výrobkov,

- v potravinárskom priemysle urýchliť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu najmä tých odborov, kde sa prejavuje nízka úroveň zhodnocovacích a finalizačných procesov a kvalita výroby a zabezpečiť jeho potreby v obalových materiáloch,

- dôsledne koordinovať a organizovať dodávky výrobných a ostatných prostriedkov z dodávateľských odvetví,

- výchovnú prácu orientovať na zvyšovanie socialistického uvedomenia, vzťahu k práci a za dôsledné plnenie zásad hospodárnosti a efektívnosti výroby, ako aj pre pochopenie politiky racionálnej výživy,

- v starostlivosti o pracujúcich pokračovať v plnení sociálnych programov s osobitným zreteľom na zlepšovanie pracovného a životného prostredia, zdravotných, bytových, stravovacích a ostatných potrieb pracujúcich v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle;

B. berie na vedomie

správu a opatrenia vlády SSR na zabezpečenie ďalšieho rozvoja poľnohospodárstva a výroby potravín z hľadiska uznesení 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS;

C. podporuje

dlhodobý program rozvoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a ostatných odvetví SSR, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní výživy ľudu;

D. odporúča

vláde Slovenskej socialistickej republiky

- rozpracovať prijaté opatrenia na podmienky 8. päťročnice a zabezpečiť sústavnú kontrolu ich plnenia,

- zhodnotiť účinnosť moratória a zákazu záberov najkvalitnejšej pôdy pre nepoľnohospodárske účely a vykonať opatrenia, aby ani v rokoch 1985 - 1995 nedošlo k absolútnemu poklesu výmery ornej pôdy,

- koordinovať súčinnosť všetkých odvetví národného hospodárstva v SSR podieľajúcich sa na výrobe a zásobovaní obyvateľstva potravinami tak, aby sa dosiahlo dôsledné plnenie úloh stanovených 11. zasadaním ÚV KSČ a nadväzujúcim zasadaním ÚV KSS a zvýšenie ich zodpovednosti za plnenie tejto celospoločenskej úlohy,

- urýchliť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu tých odborov potravinárskeho priemyslu, v ktorých sa prejavuje nízka úroveň finalizácie a kvality výroby,

- zvýšiť kontrolu účinnosti prijatých opatrení na prenikanie cudzorodých látok do poľnohospodárskych produktov, potravín, ako aj opatrení na obmedzenie ich negatívnych vplyvov na životné prostredie;

E. u k l a d á

1. Predsedníctvu Slovenskej národnej rady v dohode s Predsedníctvom vlády SSR prerokúvať najzávažnejšie otázky týkajúce sa zabezpečovania výživy ľudu,

2. výborom Slovenskej národnej rady (okrem Mandátového a imunitného výboru SNR)

vykonať v roku 1987 kontrolu plnenia opatrení vlády SSR na zabezpečenie záverov 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS,

3. poslancom Slovenskej národnej rady vo svojich volebných obvodoch pri rozvíjaní masovopolitickej práce a kontrolnej činnosti napomáhať plneniu záverov 11. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP