SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

115

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 19. apríla 1985

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. decembra 1984 do 19. apríla 1985 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 15. schôdzke Slovenskej národnej rady 13. a 14. decembra 1934

S l o v e n s k á národná rada berie so súhlasom n a vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. decembra 1984 do 19. apríla 1985 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 15. schôdzke Slovenskej národnej rady 13. a 14. decembra 1984.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP