SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

116

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1984

Slovenská národná rada

A. schvaľuje

1. na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1984, ktorý vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 14, 1 mil. Kčs. Prebytok rozpočtového hospodárenia vyplynul zo splnenia

- rozpočtových príjmov v sume 81 951, 2 mil. Kčs

- rozpočtových výdavkov v sume 81 937, 1 mil. Kčs,

2. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia SSR za rok 1984 na zvýšenie štátnych finančných rezerv Slovenskej socialistickej republiky;

B. berie na vedomie,

že v rozpočtovom hospodárení národných výborov za rok 1984 sú príjmy vyššie ako výdavky o 336, 4 mil. Kčs a tento výsledok sa použije na posilnenie fondov rezerv a rozvoja národných výborov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Jen Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP