SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

118

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

k správe vlády SSR o zhodnocovaní druhotných surovín a materiálov v rezorte Ministerstva priemyslu SSR

Slovenská národná rada

vychádzajúc z programu XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS, ktoré v súvislosti s urýchleným prechodom na intenzívny rozvoj národného hospodárstva zdôraznili nevyhnutnosť vyššieho využívania druhotných surovín a účinnejšieho riadenia ich zberu s cieľom prispieť k výraznému zníženiu materiálovej, energetickej a investičnej náročnosti a tým k zvýšeniu tvorby národného dôchodku a k zlepšeniu životného prostredia

A. k o n š t a t u j e, že

zhodnocovaniu druhotných surovín a materiálov venuje vláda SSR i národné výbory sústavnú pozornosť. Svojím uznesením č. 78 z 29. marca 1985 prijala vláda SSR opatrenia na zavedenie výroby a zabezpečenie dodávok strojov a zariadení pre zber, úpravu, zušľachťovanie a spracovanie druhotných surovín v 8. päťročnici s výhľadom na 9. päť-ročnicu.

Poznatky z prieskumov poslancov v podnikoch a na národných výboroch ukazujú na rezervy v lepšom využití priemyselného odpadu a druhotných surovín získaných zberom. Ukazuje sa žiadúce prijať komplexné systémové opatrenia i legislatívneho charakteru, ktoré by podstatne zlepšili hospodárenie s druhotnými surovinami. Do hľadania spôsobov ich lepšieho využitia treba zapojiť v širšom meradle vedeckovýskumnú základňu, vrátane základného výskumu.

V rozvoji iniciatívy pracujúcich ešte cieľavedomejšie pôsobiť na organizácie a občanov, aby využívanie druhotných surovín považovali za nevyhnutnosť.

Riadiaca sféra musí oveľa účinnejšie využívať činnosť spoločenských previerok hospodárenia so surovinami a materiálmi, návrhy riešení komplexných racionalizačných brigád, vynálezcov a zlepšovateľov a výchovne pôsobiť na pracovníkov a občanov vo všetkých sférach riadiaceho procesu;

B. berie na vedomie

správu vlády SSR o zhodnocovaní druhotných surovín a materiálov v rezorte Ministerstva priemyslu SSR;

C. odporúča

1. vláde Slovenskej socialistickej republiky

v súčinnosti s vládou Českej socialistickej republiky a s príslušnými federálnymi orgánmi doriešiť systém, koordináciu a kontrolu procesu využívania druhotných surovín a v tejto súvislosti

- vplývať na urýchlenie právnej úpravy jednotnej koncepcie rozvoja zberu a širšieho využívania všetkých druhotných surovín,

- prijať nevyhnutné opatrenia pre efektívne spracovanie priemyselných odpadov v jednotlivých výrobných odboroch, prehodnotiť finančno-ekonomické nástroje najmä cenovú politiku a hmotnú zainteresovanosť s cieľom dosiahnuť hospodárnejšie využívanie priemyslového odpadu, ako i druhotných surovín,

- zamerať výskum a vývoj na vyhľadávanie nových vysoko progresívnych spôsobov spracovania druhotných surovín, intenzívnejšie pokračovať v riešení máloodpadových a bezodpadových technológií a zapojiť do tohto procesu vo väčšej miere aj pracoviská Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl,

- hľadať možnosti zníženia investičnej náročnosti spracovania druhotných surovín získaných zberom, dobudovať a vybaviť sieť zberní a podstatne zlepšiť triedenie surovín v mieste ich výskytu a zberu;

2. Predsedníctvu Ústredného výboru Národného frontu SSR využiť výsledky rokovania Slovenskej národnej rady v činnosti spoločenských a záujmových organizácií;

D. ukladá

1. Predsedníctvu Slovenskej národnej rady do plánu hlavných úloh SNR a jej orgánov na II. polrok 1987 zaradiť kontrolnú správu o plnení uznesenia 17. schôdze SNR o zhodnocovaní druhotných surovín a materiálov,

2. Výboru SNR pre plán a rozpočet,

Výboru SNR pre národné výbory a národnosti, Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu

v rámci svojej kontrolnej činnosti v II. polroku 1987 prerokovať správu o zhodnocovaní druhotných surovín,

3. poslancom Slovenskej národnej rady

sústavným rozvíjaním politicko-výchovnej práce medzi svojimi voličmi a na pracoviskách posilňovať vedomie nevyhnutnosti lepšie hospodáriť s druhotnými surovinami, ktoré sa stávajú významným zdrojom pre ďalší rozvoj národného hospodárstva.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP