SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

124

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. októbra 1985

k správe vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia z roku 1981

Slovenská národná rada

po prerokovaní správy vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia z 2. júla 1981, prednesenej predsedom vlády SSR súdruhom Petrom Colotkom,

konštatuje,

že vláda Slovenskej socialistickej republiky plnením svojho programového vyhlásenia realizovala ciele vytýčené XVI. zjazdom KSČ a zjazdom KSS v ďalšom rozvoji našej socialistickej spoločnosti. Hlavné úsilie orientovala na zabezpečenie prevodu našej ekonomiky na cestu intenzívneho rozvoja.

Mobilizáciou existujúcich zdrojov a dostupných rezerv a rozvíjaním iniciatívy pracujúcich za priamej podpory orgánov a organizácií Národného frontu sa v uplynulých troch rokoch obnovila a zrýchlila dynamika hospodárskeho rozvoja SSR. Doterajšie výsledky nasvedčujú, že hlavné úlohy stanovené zákonom SNR č. 128/1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva SSR na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne) budú splnené.

Hospodárstvo v SSR v súlade s úlohou vytýčenou v dokumentoch XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS sa rastúcou mierou zúčastňuje na riešení kľúčových problémov československej ekonomiky a prispieva k upevňovaniu jej rovnovážneho vývoja vo vnútorných i vonkajších vzťahoch.

Vytvorené zdroje umožnili plniť a prekročiť plánované úlohy v osobnej a najmä spoločenskej spotrebe. Zvýšili sa nominálne príjmy obyvateľstva. Rastom vynakladaných prostriedkov na spoločenskú spotrebu sa vytvárali predpoklady pre rozvoj školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a pre ochranu životného prostredia.

Vláda SSR usilovala o ďalšie skvalitňovanie úrovne riadiacej činnosti ústredných výkonných štátnych orgánov, ako aj hospodárskych orgánov, o skvalitnenie chodu celého hospodárskeho mechanizmu. Nepodarilo sa však dosiahnuť rozhodný obrat v intenzite využívania základných a obratových prostriedkov ani v uplatňovaní vedeckotechnického rozvoja. V investičnej výstavbe i pri dosiahnutí úspechov v objemovom plnení pretrvávajú problémy v investorskej a projektovej príprave, v prekračovaní doby výstavby, v uvádzaní kapacít do prevádzky a v zabezpečovaní komplexnej bytovej výstavby.

V popredí pozornosti vlády SSR bolo upevňovanie socialistickej štátnosti a zákonnosti, ako aj zdokonaľovanie právneho poriadku.

Náležitú pozornosť venovala vláda SSR realizácii záverov 6. zasadania ÚV KSČ a nadväzného zasadania ÚV KSS k úlohám národných výborov po XVI. zjazde KSČ. Schválením noviel zákona o národných výboroch Slovenskou národnou radou a prijatím komplexu opatrení vlády SSR na ich uvedenie do života sa vytvorili predpoklady pre prehĺbenie a skvalitnenie politickej a organizátorskej úlohy národných výborov ako územných orgánov socialistickej štátnej moci a správy a pre zvýšenie postavenia volených orgánov národných výborov v záujme posilnenia princípu socialistickej demokracie. Tomuto procesu sa žiada ďalej venovať pozornosť a energeckejšie v ňom pokračovať, najmä v mestách.

Slovenská národná rada podčiarkuje, že uskutočňovanie strategickej línie Komunistickej strany Československa na zvyšovanie efektívnosti, spoločenskej produktivity a kvality práce vyžaduje, aby vláda SSR vo svojej ďalšej riadiacej a kontrolnej činnosti voči ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy v SSR, v súlade s uznesením 15. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS, v duchu nezmieriteľnosti voči pretrvávajúcim nedostatkom, sa usilovala dosiahnuť všeobecný obrat k intenzifikácii výroby, najmä

- rýchlejším uplatňovaním vedy a techniky vo všetkých odvetviach národného hospodárstva, štrukturálnymi zmenami a ďalším znižovaním energetickej, surovinovej i pracovnej náročnosti reprodukčného procesu,

- prehlbovaním medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie, najmä spoluprácou so Sovietskym zväzom,

- zvýšením účinnosti riadenia na všetkých úrovniach a

- upevňovaním pracovnej disciplíny a rozvojom iniciatívy pracujúcich;

B. berie so súhlasom na vedomie

správu vlády Slovenskej socialistickej republiky o plnení jej programového vyhlásenia z roku 1981 s tým, že vláda SSR vo svojej činnosti využije podnety poslancov SNR, ktoré predniesli na tejto schôdzi

C. ukladá

poslancom Slovenskej národnej rady masovopolitickou prácou vo volebných obvodoch

a) prispievať k utváraniu atmosféry pre iniciatívne a bezpodmienečné plnenie úloh tohtoročného plánu, a tým celého 7. päťročného plánu ako optimálneho východiska pre úspešný nástup do nadchádzajúcej 8. päťročnice,

b) uplatňovať svoj vplyv na upevnenie pracovnej disciplíny, riešenie aktuálnych problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a účinne podporovať rozvoj tvorivej iniciatívy a hnutia pracujúcich za vysokú kvalitu všetkej práce, za urýchlenie intenzifikácie ekonomiky a za rýchlejšie uvádzanie výsledkov vedeckotechnického pokroku do praxe; v tomto úsilí využívať aj širokú účasť vedeckej a technickej inteligencie.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP