VII. volebné obdobie

129

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 12. decembra 1985

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe požnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani

Slovenská národná rada schvažuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe (požnohospodárskej dane a o niektorých zmenách zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani tak, ako ho odporučila spoločná spravodajkyňa výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP