SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

131

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 12. decembra 1985

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP