SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

133

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 12. decembra 1985

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR, v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

pre Najvyšší súd SSR:

JUDr. Júliusa K o u t u n a pre Mestský súd Bratislava:

JUDr. Martu Nevřelovú JUDr. Daniela Š v á b y h o

pre Krajský súd Banská Bystrica:

JUDr. Štefana H o l e c a pre Krajský súd Košice:

Annu Ď u g o v ú, prom. práv. Ivana S a b a k a, prom. práv. JUDr. Tibora S á s f a i h o

JUDr. Petra Šamu

JUDr. Ladislava T o m č o v č í k a

pre Obvodný súd Bratislava 1:

Pavla B a g i n a, prom. práv. René Š e p á n i k a, prom. práv.

pre Obvodný súd Bratislava 2:

Petra B a ň a s a, prom. práv. JUDr. Jozefa K a n d e r u JUDr. Soňu Mesiarkinovú JUDr. Zuzanu Šoltýsovú

pre Obvodný súd Bratislava 3:

JUDr. Renátu Cibuľovú

Pavla Č i č m a n c a, prom. práv.

JUDr. Juraja Hadrbulca

JUDr. Ľubomíra Hudáka

Petra Stavrovského, prom. práv.

pre Obvodný súd Bratislava 4:

JUDr. Petra B a r i c u

Vladimíra Buchvalda, prom. práv.

Ľubora Š e b u, prom. práv.

pre Okresný súd Bratislava - vidiek:

JUDr. Jána Šikuta

JUDr. Nadeždu T o m a n i c o v ú

pre Okresný súd Levice:

JUDr. Jozefa N y ú l a JUDr. Evu Václavovu

pre Okresný súd Nitra:

JUDr. Ingrid D o l e ž a j o v ú

pre Okresný súd Nové Zámky:

JUDr. Lýdiu G á l i s o v ú

pre Okresný súd Senica:

JUDr. Petra K u t i š a JUDr. Jána Pekara

pre Okresný súd Topoľčany

JUDr. Ľubomíra K i š a c a Vladimíra Košíka, prom. práv.

pre Okresný súd Trenčín:

Máriu Z a c k o v ú, prom. práv.

pre Okresný súd Banská Bystrica:

JUDr. Eugena Záthureckého JUDr. Mariána Z v a r u

pre Okresný súd Čadca:

JUDr. Juraja Ď u r a j d u JUDr. Jozefa V a r m u s a

pre Okresný súd Liptovský Mikuláš:

JUDr. Soňu B r t á ň o v ú

pre Okresný súd Lučenec:

JUDr. Jozefa Š v a r c a

pre Okresný súd Rimavská Sobota:

JUDr. Milana Š t ú r i k a

pre Okresný súd Veľký Krtíš:

JUDr. Milana Ružičku

pre Okresný súd Zvolen:

Jána G i e r t 1 i h o, prom. práv. JUDr. Jarmilu J á n o š o v ú JUDr. Valériu K l e i n o v ú

pre Okresný súd Žiar nad Hronom:

JUDr. Ľubicu Michalovú

pre Okresný súd Bardejov:

JUDr. Stanislava Oravca Zdenu Sarakovú, prom. práv.

pre Mestský súd Košice:

JUDr. Jána Andrášiho

JUDr. Ľubicu Lenárthovú

Máriu Parihuzičovú, prom. práv.

pre Okresný súd Košice - vidiek:

JUDr. Oľgu Tatranskú

pre Okresný súd Poprad:

JUDr. Ľubomíra Barabáša JUDr. Ivettu Dzugasovú

pre Okresný súd Prešov:

Annu I l č i n o v ú, prom. práv.

pre Okresný súd Rožňava:

Ľudovíta Havrana, prom. práv.

pre Okresný súd Spišská Nová Ves:

JUDr. Vladimíra H r i c u

pre Okresný súd Vranov nad Topľou:

JUDr. Petra B a r ň á k a.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP