SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

135

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 15. mája 1986

k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985

Slovenská národná rada A. schvaľuje

1. na návrh vlády Slovenskej socialistickej republiky štátny záverečný účet Slovenskej socialistickej republiky za rok 1985, ktorý vykazuje prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 12, 1 mil. Kčs. Prebytok rozpočtového hospodárenia vyplynul zo splnenia

- rozpočtových príjmov v sume 85 743, 4 mil. Kčs,

- rozpočtových výdavkov v sume 85 731, 3 mil. Kčs,

2. použiť prebytok rozpočtového hospodárenia SSR za rok 1985 na zvýšenie štátnych finančných rezerv Slovenskej socialistickej republiky;

B. berie na vedomie,

že v rozpočtovom hospodárení národných výborov za rok 1985 sú príjmy vyššie ako výdavky o 124, 2 mil. Kčs a tento výsledok sa použije na posilnenie fondov rezerv a rozvoja národných výborov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP