8. Jiřík Adlspach z Damstorfu, císařský hejtman na Pardubicích, žádá rady komory české, aby mu o smrti císaře Maximilianá oznámeno bylo.

NA PARDUBICÍCH. 1576, 20. října. — Orig. v arch. česk. místodrž.

Službu svú vzkazuji VMtem urození páni, pani, urození a stateční rytíři, páni mně laskavě přízniví! Zdraví i jiného všeho dobrého přál bych VMtem věrně rád. Poněvadž jest těchto dnův pominulých nešťastná novina, však běžná, sem do Pardubic přišla, kterakby JMCská, pán, pan nás všech nejmilostivější, prostředkem smrti z tohoto světa a plačtivého oudolí vykročiti ráčil, nad čím, jestli že by tak bylo, srdečnou lítost míti bych musil: však poněvadž mi nic o tom od VMtí oznámeno není, dokonale tomu věřiti sem nechtěl, a protož VMtí za to služebně prosím, bylo-li by co toho, že mi to psaním svým v známost uvésti ráčíte, ano i také podle toho poručiti, jak bych se při té věci dále zachovati měl. Jsem té služebné naděje k VMtem, že tak učiniti ráčíte, abych já také věděl při poddaných JMCské k zprávě mé přináležejících to jak naříditi, poněvadž jest každý poddaný a služebník povinen pána svého želeti. S tím se VMtem služebně poručena činím, za odpověď žádám. Dán na Pardubicích v sobotu po památce svatého Lukáše, léta 1576.

Jiřík Adlspach z Damstorfu, císaře JMti hejtman na Pardubicích.
Přihlásit/registrovat se do ISP