50. Stavové království Českého svolují k tomu, aby císař Janovi Vchyňskému na statek Hradištský na panství Chlumeckém na půjčenou mu sumu peněz zápis učiniti mohl.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82", c. 46, v král. česk. arch. zemském.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všichni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta etca 77, na milostivou žádost JMCské, jakožto krále českého, k tomu povolení své dávají: kdež JMCská Janovi Vchyňskému ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabí Karlštejnskému, sumu peněz do třidcíti tisíc kop grošův českých, od něho JMCské půjčených, na panství JMCské Chlumeckém dskami zemskými ujistiti míti ráčí, však žeby někdo jmenovanému Janovi Vchynskému zprávu učinil, jakoby při témž panství statek Hradištský s jeho příslušenstvím k koruně náležeti a království býti měl, a tak toho zápisu bez povolení všech tří stavův žeby přijíti nemohl; ač pak JMCská o tom, aby týž statek Hradištský k koruně náležeti a království býti měl, vědomosti míti a toho se doptati moci neráčí, ani v registraturách komory české najíti se nemuože, však aby on Jan Vchynský tím bezpečen býti mohl, protož jestliby se to kdy, žeby nadepsaný statek Hradištský království sloul, kdežkoli vyhledalo a našlo, aby JMCská buď jemu Janovi Vchynskému nyní, neb potomně komužkoli jinému z obyvatelů království tohoto, dskami zemskými na výš dotčeném panství Hradištském zápis učiniti každého času moc míti ráčil. Poslové na to z plného sněmu byli sou při přítomnosti jednoho z nejvyšších ouředníkův zemských Bohuslava Felixa Hasištejn-ského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království českého, z pánuov, a v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království českého, Vilíma Malovce Kosoře z Malovic, místoplsaře téhož království českého, Bohuslava Mazance z Frimburku, písaře menších desk zemských: Vilím z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kancléř království Českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan Bořita z Martinic, purkrabie Karlštejnský; Mikuláš Zajíc z Hazmburku a na Budyni; Karel z Bibrštejna a na Děvině; Jaroslav Sezima z Sezimova Oustl a na Ouštku; Jiřík Bořita z Martinic a na Smečně, z pánův; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcich, purkrabí kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, císařové, jakožto králové české, Její Mti podkomoří měst v království Českém; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Jan Dlouhoveský z Dlouhé vsi a na Zavlekově, JMCské rada a Mikuláš Štampach z Štampachu a v Lukách, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý po sv. Valentinu.
Přihlásit/registrovat se do ISP