52. Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst přijali na sněmu obecním za obyvatele království Českého Linharta staršího a mladšího z Harrochu, svobodné pány na Rorau a Pirhenštejně.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82", číslo 46. v král. česk. archivu zemském.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta 77, jakož sou za obyvatele království tohoto Českého Linharta staršího z Harrochu, svobodného pána na Rorau a Pirhenštejně, dědičného štolmistra Dolejších Rakous a JMCského radu, a Linharta mladšího z Harrochu, též svobodného pána na Rorau a Pirhenštejně, JMCské radu, syna jeho i s dědici jich, na žádost jich a přímluvu JMCské, jako krále českého, prohlídajíc k tomu, že sou předkové od starodávna jich předešle cechové bývali, přijíti ráčili, na takový způsob, aby oni povinnosti všecky, kteréž králi JMi a stavům království tohoto náleží, jako jiní obyvatelé, podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímati mají, učinili, a jakž pořádek království Českého a desk jest, v tom se ve všem zachovali, řád a právo podnikli, ničímž se nevymlouvajíc ani zastírajíc. S takovoužto při tom další výminkou, že oni nadepsaní Linhart starší z Harrochu a Linhart mladší odtudž z Harrochu, syn jeho, svobodní páni, mají a povinni jsou, tak jak v tomto království od starodávna bývalo, i také zřízením zemským a předešlými sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod obojí způsobou přijímajících se srovnati, i také kněžstvem pořádným, buď pod kapitolou kostela hradu Pražského aneb konsistoře Pražské, kteříž se poslušenstvím spravuji, se spravovati a jinač nic. Poslové na to z plného sněmu byli jsou při přítomnosti jednoho z nejvyšších ouředníkuov zemských Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, z pánuov a v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Viléma Malovce Kosoře z Malovic, místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kanclíř království Českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan starší Bořita z Martinic, purkrabí Karlštejnský; Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, císaře JMi dvoru v království Českém maršálek; Jiří z Lobkovic na Hazmburce a Libochovicích, JMCské rada a komorník; Jindřich purkhrabie z Donína a na Benátkách; Jan z Šternberka a na Konopišti, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého; Jan Vchynský ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabie Karlštejnský; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabie kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, císařové Její Mi podkomoří měst v království Českém; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada a prokurátor v království Českém; Jan Dlouhoveský z Dlouhé vsi a na Zavlekově, JMCské rada, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP