53. Všickni tři stavové přijali na sněmu obecním Floriana Pravětického z Radvanova za obyvatele království Českého.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 1582", č. 46, v král. česk. arch. zemském.

Páni a rytířstvo a Pražané i jiní poslové z měst z království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta 77, jakož sou za obyvatele království tohoto českého přijíti ráčili Floriana Pravětického z Kadvanova a z Vokachynic i s dědici jeho na takový způsob, aby on povinnosti všecky, kteréž králi JMti a stavům království tohoto náleží, jako jiní obyvatelé, podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímati mají, učinil a jakž pořádek království českého a desk jest, v tom se ve všem zachoval, řád a práva podnikal, ničímž se nevymlouvajíc ani zastírajíc. S takovoužto při tom další výminkou, že on nadepsaný Florian Pravětický z Radvanova a z Vokachynic má povinnen býti a jest, tak jak v tomto království od starodávna bývalo i také zřízením zemským a předešlými sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod obojí způsobou přijímajících se srovnati, i také kněžstvem pořádným, buď pod kapitolou kostela hradu Pražského aneb konsistoře Pražské, kteříž se poslušenstvím spravují, se spravovati a jinače nic. Poslové na to z plného sněmu byli sou při přítomnosti jednoho z nejvyšších úředníkuov zemských Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomútově, nejvyššího komorníka královstvie Českého, z pánuov, a v přítomnosti úředníkuov Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Vilíma Malovce Kosoře z Malovic, místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kanclíř království českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicich, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan starší Bořita z Martinic a na Karlštejně, purkrabie Karlštejnský; Jindřich purkrabie z Donína a na Benátkách; Karel z Bibrštejna a na Děvíně; Jaroslav Sezima z Sezimova Oustí a na Ouštku; Jiřík Bořita z Martinic a na Smečně, z pánův; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého; Jan Vchynský ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabie Karlštejnský; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabie kraje Hradeckého; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada a prokurátor v království Českém; Jetřich starší z Vřesovic; Kašpar Šemberk z Šemberku a na Teplici, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP