57. Vyslaní Rokycanští podávají purkmistru a radě téhož města zprávu o jednání na sněmu zemském.

1577, 19. února. — MS. souč. relací 1562—77 v arch. města Rokycan.

Relací vyslanejch do Prahy k sněmu, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicech při přítomnosti JMCské císaře Rudolfa, toho jména Druhého, léta etc. 77, jakž níže poznamenáno jest.

Berně stavové vyšší z poddaných po 20 gr. a měšťané z měst 25.000, jakkoli budou moci, aby sebrali, k prvnímu terminu poddané sobě, kteréž mají, na pomoc vezmouce.

Posudní z věrtele po čterech gr. českých.

Termin berně hromičné, již minulé, do sv. Jiří konečně, pod pokutou sněmem uloženou, aby se sebral a odvedl.

JMCská městům odoumrtí pro zlepšení měst polovici pouštěti ráčí, s tím doložením, budeli to na vzdělání města obracováno, ta naděje vede, že i druhé polovice JMt upustiti ráčí.

Nádhernost v šatstvu i v jídle aby umenšena byla, neb tím mnozí k chudobě se přivozují.

Horníci aby posudné platili.

Fridrich Hroch z stavu panského za obyvatele království Českého přijat.

Panu Jiřímu z Lobkovic panství Hrádku Křivoklátu od JMti arciknížete Ferdinanda ujíti, s připsáním jemu na ně pro zlepšení 5000 fl. se propouští k vyplacení.

Panu Janovi Vchynskému 30.000, kteréž půjčil JMCské, slavné paměti, císaři Maximilianovi, aby mu zjištěny byly panstvím Chlumeckým, Rabštejnským a Kondratským.

Rukojemství za JMCskou, slavné paměti, pánům Vincencům do Plzně do sv. Jiří spokojeno, a týmž Vincencům 1200 z restantův na ten čas dány.

Actum relací této skrze též vyslané Václava Píseckého a Blažeje Sophina.

Stalo se v plné radě, za pana purkmistra Martina Škody, v pondělí po sv. Valentinu léta etc 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP