59. Nejvyšší ouředníci a soudcové zemští království Českého nejvyšším berníkům, sněmem zvoleným, aby Pražanům 6000 kop grošů m., kteréž byli na posly ze sněmu do království Polského vypravené půjčili, z berně pomezní sbírky vydali a na ouroky z téže sumy jistotu jim učinili.

1577, 20. února. — Menší desky zemské, kvatern instrukcí a listův posélacích žlutý od 1542—1582, č. 128,fol. K, 17.

Urozený pane, pane, urozený a slovutný, páni přátelé naši milí! Jakož sou Pražané všech tří mest Pražských stavům království českého na posly, kteříž sou byli vypraveni do království Polského, šest tisíc kop miš. půjčili, žádajíc stavův, aby jim taková suma zase, poněvadž sou se v ní vdlužili a ouroky z sebe dávati musili, i s týmiž ouroky, což jich tak na tu suma v tom čase vzešlo, dána a zaplacena byla: i vás tejna nečiníme, že jest se mezi námi a Pražany takové snesení stalo, totiž na tento čas aby se jim suma jich hlavní šest tisíc kop miš. dala, a na ouroky pozůstalé jistota od nás se jim do budoucího sněmu bez ouroku učiniti má; tak že při budoucím sněme na ty cesty se bude mysliti, odkudby jim, nač se jim jistota učiní, zaplacení státi se mohlo. Protož vám poroučíme, že z té sbírky pomezní berně svolené jim Pražanům touž sumu těch šest tisíc kop miš. vydáte a ouroků zadržalých jistý oučet učiníte, vyhledajíc to s bedlivostí, z kterých sum a komu, jakž oni praví, že sou od některých sousedův svých v touž sumu se vdlužili a uručili, z sebe ouroky dávati musí; a učiníc ten oučet nám to v známost uveďte, abychom my se věděli čím spraviti a nač jim jistotu udělati. Datum v první středu v postě léta etc. 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP