61 Stavové svolují k tomu, aby Vilím z Rožmberka (jenž pro zlepšení důchodů purkrabství Pražského za své peníze pivovar v Praze na Spálené ulici koupil, vinici novou vysázeti dal) nepříležité vesnice k témuž purkrabství náležité prodati a za stržené peníze dvůr Hostivař a Prače k témuž úřadu připojiti mohl.

1577, 25. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82" č. 46, v král. česk. arch. zemsk.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta etc sedmdesátého sedmého, ráčili dáti své povolení: jakož jest Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský, JMCské a všem třem stavuom království Českého zprávu učinil, kterak jsouce žádostiv toho -úřadu nejvyššího a předního zemského důchody k němu náležité k budoucí paní matce své zlepšiti, předkem pivovar s jinými potřebami k tomu přináležejícími, k vystavováni z něho piv na grunty téhož úřadu, za své vlastní peníze koupiti jest dal, a várku užitečnou, kteréž prvé nikdá se neužívalo, nákladem svým vyzdvihl[Odstavec o pivovaru jest v původním zápisu později přetržen a na místo jeho napsána juxta:

"Léta 1641 v pátek po památce sv. Jiljí, 6. Septembris. JMti římského císaře, uherského a českého krále, tejná i jiné rady, komorníci, královští místodržícl, nejvyšší páni ouředníci a soudcové zemští v království Českém etc, i. ráčili jsou s jistým vědomím a milostivým dovolením, i také z obzvláštního poručení JMCské, jakožto krále českého, pána nás všech nejmilostivějšího, ten pivovar na Spálené ulici, blíže kostela sv. Lazara, v Novém městě Pražském ležící, se vším jeho příslušenstvím, který jest někdy vysoce urozený Vilém z Rožumberka a na i, Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a tehdáž nejvyšší purkrabě Pražský, k vystavování z něho piv na grunty téhož úřadu nejvyššího purkrabství Pražského, za své vlastní peníze koupiti dal a várku, užitečnou, kteréž prvé nikdá se neužívalo, nákladem svým vyzdvihl, o němž v tomto naproti psaném kvaternu zmínka učiněna se nachází, již nyní zase od vysoce urozeného hraběte Jaroslava Bořity, svaté římské říše hraběte z Martinic, vladaře domu Smečanského, pána na Smečně, Slaném, Prunnersdorfé a Planici, JMti římského císaře, uherského a českého krále tejné rady, komorníka, nejvyššího purkrabí Pražského, místodržícího v království českém, i s pánví a káděmi i jinými potřebami k tomu přináležejícími purkmistru a radě i vší obci Nového města Pražského za dva tisíce zlatých rejnských prodán, a hned proti tomu zase jiný dům a pivovar. v Starém městě Pražském ležící s hvozdem a spilkou, též s pánví, neboližto kotlem a káděmi, sudy i jiným pivovarním nádobím a nákladnickými kusy, i sice s jiným vším a všelijakým k témuž domu a pivovaru příslušenstvím, k ruce téhož úřadu nejvyššího purkrabství Pražského na budoucí časy za sumu tři tisíce zlatých rejnských koupen, i také již hotovými penězi zcela a zouplna zaplacen jest (jakž vklad téhož domu a pivovaru v do desk zemských v kvaternu trhovém třetím tělném léta 1641 ve čtvrtek po památce sv. Jiljí, opata, jinak

5. dne měsíce Septembris pod literou K. 3. plněji svědčí i to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá), poručiti skrze obzvláštní relací svou o to ke dskám zemským učiněnou, z týchž desk zemských z kvaternu tohoto docela vyníti a vymazati, tak jakž táž relací v kvaternu relací rozmarinové barvy léta 1641 v pátek po svatém Jiljí,6. dne Septembris, pod literou A. 18. to vše v sobě šíř obsahuje a zavírá. A protož častopsaný pivovar se vším j k němu příslušenstvím z týchž desk zemských a kvaternu tohoto jest docela vyňat a vymazán. V. v. u.

Léta 1641 v pátek den sv. Kozmy a Damiana, to jest 27. měsíce září, JMti římského císaře, uherského a českého krále rady, komorníci, královští místodržící, nejvyšší páni ouředníci a soudcové zemští v království Českém ráčili jsou skrze relací, o to ke dskám zemským učiněnou, na JMti vysoce urozeného hraběte a pána,pana Jaroslava Bořity, svaté římské říše hraběte z Martinic, vladaře domu Smečenského, pána na Smečně,Slaném, Prunersdorfé a Planici, JMti římského císaře, uherského a českého krále tec. tejné rady, komorníka,nejvyššího purkrabí Pražského a místodržícího v království českém, vznešení, jménem a na místě JMCské po ručiti při této svrchupsané juxtě vymazání z desk zemských toho pivovaru na Spálené ulici, blíže kostela sv. Lazara, v Novém městě Pražském ležícího, který jest někdy JMt vysoce urozený Vilém z Rožumberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožumberského, tehdáž nejvyšší purkrabie Pražský, k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského koupil, a zase týž hrabě z Martinic, přítomný nejvyšší purkrabě Pražský, s jistým vědomím a milostivým dovolením JMCské, purkmistru a radě i vší obci Nového města Pražského (proti koupení


hned zase k ruce téhož ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského jiného domu s pivovarem, slove u Spaumberku, v Starém městě Pražském ležícího) prodal, v tomto kvaternu relací fialovém léta 1577 v pondělí po sv. Matěji apoštolu Páně pod lit. E. 19. ten omyl vypuštění léta a dne z potřeby napraviti, a dle formy a dobrého spůsobu desk zemských nad touto svrchupsanou juxtou léto a den tak, aby se budoucně, kdy jest ten pivovar Novoměstský z týchž desk vymazán, věděti mohlo, i při konci naposledy ta slova vyznání všech úředníkův doložiti a vepsati, jakž táž relací v kvaternu relací rozmarinové barvy léta 1641 v pátek den svatých Kozmy a Damiana, to jest 27. měsíce září, pod literou A. 26. plněji svědci. A protož nad touž vejš psanou juxtou tato slova "léta 1641 v pátek po památce sv. Jiljí 6. Septembris" i také pod touž juxtou vyznání všech úředníkův doloženy a vepsány jsou.] nicméně také vinici nemalou na gruntech téhož purkrabství
vnově vysazovati dá; uznávajíc pak také některé vesnice od úřadu toho pro dalekost a nepříležitost jich dosti málo platné býti, byl by toho oumyslu, pro dobré a lepší toho úřadu, tvrz a dvuor Hostivař oc při vsi Hostivaři, prvé k úřadu náležité, koupiti, i také dvuor řečený Prače nad touž tvrzí a vsí (jakž pak o ten s JMCskou již v jednání jest), k tomu připojiti a těmi dalšími nepříležitýnii vesnicemi, prodadouce je, to, což výš dotčeno, zaplatiti; JMCské a stavův, aby to k vykonání svému přivedeno býti mohlo, jmenovaný nejvyšší purkrabie Pražský za povolení tímto obecným sněmem žádajíc.

Kdež JMCská s stavy tohoto království tomu vyrozuměvši, že on Vilém z Rožmberka, nejvyšší purkrabie Pražský, nemalé dobré a užitečné toho úřadu v tom obmejšlí a důchody ty zlepšiti takové vuole jest, k tomu povolení dávati ráčí a dávají, tak jakž jest sám on nejvyšší purkrabie Pražský to předložil. Kdyžby koli ten statek Hostivařský, též dvuor Prače stržil, a proti tomu o takové vesnice nepříležité buďto prodajem, směnou s osobami ze stavuov se namluvil a urovnal, o tom aby nejvyšším úředníkuom a soudcím zemským při soudu zemském po takovém trhu a sněme nejprve příštím zprávu svou učinil a dal. A stavové tohoto království dotčeným nejvyšším úředníkuom a soudcím zemským tímto obecním sněmem i také relací plného sněmu, dskami zemskými na to zapsánu, tu plnu moc dávají, aby, vyrozumějíce takovým trhuom a prodajuom neb směnám a ty za slušné uznajíce, předkem vklad takových trhův napřed jmenovaných dvorův Hostivařského též Pračského k témuž úřadu nejvyššího purkrabství Pražského ve dsky zemské přijali; i také dále proti tomu vesnice odprodané aneb směněné každému z těch, komuž by co toho odbyto bylo, do desk zemských k dědictví skrze jisté relatory z prostředku svého vyslané vložiti mohli a vložili.

Opatřujíc pak při tom také on Vilém z Rožmberka etc to, cožby tak v jmenovaném úřadu svém na statcích k tomu náležejících, i z vlastního k tomu nákladu svého na pivovaře, vinici, dvořích, ovčíních přivětšením svrchkuov a nábytkuov i jinými opravami zlepšil, aby na potomní budoucí časy nic toho zase umenšováno nebylo: uvolil se jest dobrovolně v to, že všecka ta zlepšení od svrchkuov a nábytkuov a užitky přivětšené v inventář uvésti a ten pod pečetí svou nejvyšším úředníkuom a soudcím zemským k složení toho při dskách zemských podati chce, aby potomnímu nejvyššímu purkrabí Pražskému, a dále každému, od jednoho druhému, budoucně podle téhož inventáře všecko to zouplna bez umenšení také postupovati povinné bylo.

Jestliže by pak buď on Vilém z Rožmberka, aneb jiní budoucí nejvyšší purkrabové Pražští v čas držení téhož úřadu na sobě smrtí z tohoto světa sešli, tehdy dědicové a budoucí jich, kteřížby po smrti toho statek zdědili a toho v držení vešli, povinni býti mají jinému nejvyššímu purkrabí Pražskému podle téhož inventáře (kterýž také pro budoucí paměť a opatření toho ve dsky zemské vložen býti má), všeho tak bez umenšení postoupiti, a čehož by se pak na čemkoli nedostalo, to doplniti a od sebe odvozovati.

Pakliby také potomní který nejvyšší purkrabie Pražský, pro památku svou, více při statcích toho úřadu, mimo ten výš dotčený inventář, zlepšil a z užitkuov přivětšil: tehdy od jiných budoucích i s tím také to všecko zouplna výš psaným způsobem potomním nejvyšším purkrabuom odstupováno a bez umenšení odvozováno býti má.

Poslové na to z plného sněmu byli sou při přítomnosti nejvyšších úředníkuov zemských Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švanberka na Volši a Přindě, nejvyššího sudího království Českého, z pánuov, a v přítomnosti úředníkuov Pražských menších desk zemských zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Viléma Malovce Kosoře z Malovic etc, místopisaře království Českého,Bohuslava Kalenice z Kalenic a na Křešťovicích, úřadníka JíMti císařové, jakožto králové české, při dekách zemských v království českém, Bohuslava Mazance z Frimburku tec, písaře menších desk zemských: Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kancléř království českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan starší Bořita z Martinic a na Karlštejně, purkrabě Karlštejnský; Jiřík Zajíc z Hazmburku a na Mšeném; Jiří z Lobkovic na Hazmburce a Libochovicích, JMCské rada a komorník; Jindřich z Valdštejna a na Do-brovici, JMCské rada; Mikuláš Kavka z Říčan a na Štěkni, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého; Jan Vchynský ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabě Karlštejnský; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, pukrabě kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, Její Mti císařové, jakožto králové české, podkomoří měst v království Českém; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Zikmund Brozanský z Vřesovec a na Brozanech, JMCské rada; Beneš Beneda z Nectin a na Vilímové, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v pondělí po svatém Matěji, apoštolu Páně.
Přihlásit/registrovat se do ISP