70. Císař Rudolf žádá některé opaty, pány, rytíře a města česká, aby mu k hostině, kteráž se po pohřbu císaře Maximiliana odbývati bude, pstruhy, lososy, lipany nalapati a na hrad Pražský poslati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 11. března. — Konc. v arch. česk. Míst

Rudolf císař etc. Urozený, věrný náš milý! Vědětiť dáváme, že k tomuto nastávajícímu pohřbu těla, slavné paměti, císaře Maximiliana Druhého, pána a otce našeho nejmilejšího, znamenitých hostí k sobě očekávati a protož tebe milostivě žádati ráčíme, aby na gruntech a potocích tvých pstruhuov a lipanův nalapati dal, a ty ke dvoru a k rukám kuchmistru našemu v sobotu nejprve příští [16. března], anebo v pondělí, v outerý, v středu po neděli laetare čerstvé odsílal. A my tobě to milostivě zpomínati ráčíme. Dán na hradě našem Pražském, v pondělí po neděli oculi léta etc. 77.

Psáno bylo o pstruhy následujícím osobám, každé zvláště:

Paní komorníkové o pstruhy a lososy.

Panu Ladislavovi z Lobkovic.

P. Krištofovi z Švamberka.

P. Krištofovi z Vartmberka.

P. K. z Vartmberka.

P. Janovi staršímu z Lobkovic.

P. Krištofovi z Lobkovic mladšímu.

P. Berkovi na Mělníce.

P. opatu Oseckému.

P. opatu Broumovskému.

P. opatu Teplickému.

P. Otakarovi Holickému.

P. Jaroslavovi Smiřickému, jakožto poručníku dětí, bratří svých.

P. z Vartmberka na Kamenici.

P. Krištofovi a Melicharovi Rederuom na Fridlantě.

P. Janovi z Šternberka.

P. Griespekovi o lososy a pstruhy.

Albrechtovi Kamejtskému o lososy.

Hertvichovi Žehušickému o pstruhy.

Smilovi Vliňskému ze Vliňovsi na Liblicích o pstruhy.

Mejtským o pstruhy.

Václavovi Malešickému o pstruhy.

Jiřímu z Valštejna.

Václavovi z Valštejna.

P. J. Jilemnickému.

P. Hanušovi z Oprštorfu, a ouředníku na Dubu v nepřítomnosti.

Pánuom Kavkuom z Říčan na Švihově a Štěkni.

Albrechtovi Robmhapovi na Lichtmburce.

Rudolfovi z Bunu [sic] na Děčíně.

Kašparovi z Šenberku na Teplici a Krupce.

Jaroslavovi Trčkovi.

Ferdinandovi Trčkovi.

Jiříkovi Hochauzerovi.

Litoměřickým posláno bylo zvláštní psaní v tato slova: "Opatrní věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že k tomuto nastávajícímu pohřbu těla slavné paměti císaře Maximiliana Druhého, pána a otce našeho nejmilejšího, znamenitých hostí k sobě očekávati ráčíme: a protož vám poroučíme, což byste tak nejvíce od lososův, lampred a nejnokuov lapiti dáti mohli, abyste to všeckno, jinam toho neobracejíc, ke dvoru a k rukám kuchmistru našemu a to konečně počnouc v sobotu nejprve příští a tak celý tejden pořád čerstvé odeslali. Na tom milostivou vuoli naši císařskou naplníte.

Hradeckým bylo psáno o mihule a Oustským o nejnoky.
Přihlásit/registrovat se do ISP