93. Císař Rudolf II oznamuje stavům Českým, že na sněm ke dni 12. srpna 1577 rozepsaný za komisaře nařízeni jsou Vilím z Rožmberka, Bohuslav Felix z Hasištejna a Vratislav z Pernštejna.

VE VÍDNI. 1577, 8. srpna. — MS. souč. č. 127 v arch. česk. místod.

Rudolf etc. Vysoce urození, urození, stateční, slovutní, poctiví a opatrní věrní naši milí! Jakož jsme z duoležitých, pilných, království českého a zemí k němu příslušejících se dotýkajících, nastalých příčin skrze listy naše císařské odevřené sněm obecní v království našem českém na hrad Pražský k pondělí po svatém Vavřinci, nejprv příštím [12. srpna], rozepsati a položiti, a v témž rozepsání, abyste se na jmenovaný den k předložení sněmovnímu konečně najíti dali, poručení učiniti ráčili: na kterýžto sněm jsme na místě našem vysoce urozeného Viléma z Rožmberka na Českém Krumlově, správce a vladaře domu Rožmberského a nejvyššího purkrabě Pražského, urozené Bohuslava Felixa z Hasištejna a z Lobkovic na Líčkově, nejvyššího komorníka, a Vratislava z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, tejnů radu naši a nejvyššího kancléře království českého, věrné naše milé, za komisaře naše naříditi ráčili. A protož vás všech i jednoho každého obzvláštně milostivě žádáme, že týmž komisařuom našim netoliko to, což tak s vámi jménem naším jednati budou, uvěříte, ale i v tom ve všem se k nim, jakž o vás všech i jednom každém zvláště pochybovati neráčíme, povolně najíti dáte. Což my vám vší milostí naší císařsků spomínati a nahrazovati ráčíme. Dán v městě našem Vídni, ve čtvrtek po památce proměnění pána Krista na hoře Tábor léta etc. 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP