97. Šepmistři a rada i všecka obec na Horách Kutnách žádají stavy na sněmu shromážděné, aby předešlého roku sněmem jim svolená pomoc 1500 kop na vyzdvižení hor stříbrných, zvláště dolu grejfského, jim vyplacena byla.

Sine dato (1577). — Orig. v arch. města Hory Kutné.

VMt vysoce urození a milostiví páni, páni etc. Vedle toho, jakož, jsme při sněme předešlém, kterýž držán byl zde na hradě Pražském ve čtvrtek po neděli jubilate léta Páně 76, skrze poníženou žádost a prosbu naši to na VMtech obdrželi, že jste k tomu, pro vzdělání a rozšíření i další fedruňk hor stříbrných na Horách Kutnách, abychom do půl druhého tisíce kop grošuov českých na propavování v dole Hruškách se vdlužiti mohli, že při budoucím sněmu na ty cesty, odkud by taková suma zase zaplacena byla, mysliti a to opatřiti ráčíte, milostivě a laskavě povoliti ráčili; kterýžto sněm, když držán byl léta tohoto 77 v pondělí po hromnicích a zavřín o suchých dnech postních, ráčili ste jisté pány komisaře k tomu voliti a naříditi, kteříž by v jistém času k nám do Hory Kutny sjeti, ty doly a náklady spatřiti a tomu, nač a v jakém vydání a platnosti týchž dolův jsou ty peníze vynaloženy, vyrozuměti, i také VMtem relací učiniti ráčili, jakž ti oba sněmové to v sobě šíře obsahují a zavírají. I ačkoliv týmž sněmem posledním na suché dni letničně do slavného soudu zemského a nejvyšší pány ouředníky zemské ta věc vztažena byla, však poněvadž za jistými příčinami tím až posavad se protáhlo, a již od týchž pánův komisařův všecka ta věc jest spatřína, jiné naděje nejsme, než že při tomto VMtí nynějším shromáždění relací svou skrze pana Pavla Grymillera z Třebska, nejvyššího prubýře zemského, o tom o všem učiniti ráčí, z níž netoliko tomu, že v jmenovanou sumu půl druhého tisíce kop grošův českých, ale v mnohem větší pro vyzdvižení týchž hor jsme se vdlužiti, tu vynaložiti, ale i den ode dne, chtíce ten cauk Grejfský, do něhož jsme se i s přinucením v pavování dali, zvelebiti a tudy hory vyzdvihnouti, dlužiti musili a musíme, vyrozuměti ráčíte.

Protož VMtí poníženě žádáme a prosíme, že při tomto nynějším shromáždění VMti to přeslechnouti a o tom, aby nám taková suma, z níž i ourok platiti musíme, dána a v moc naši uvedena byla, milostivě poručiti ráčíte, tak abychom těm lidem, kteříž jsou nám takové sumy půjčili a nás z ní napomínají, ji zase oplatiti a v tom milostivého dalšího fedruňku VMtí užiti mohli. Nebo jestližeby se toho nestalo, my pána Boha v tom za svědka béřeme, již tak na nejvyšší se propavovavše a v znamenité dluhy skrze to upadše, sami od sebe nijakž s to býti a těch dolův a cauku Grejfského, na němž nyní všecka téměř podstata hor stříbrných záleží, až na žulu dobýti, a tudy nadělení božího, kteréhož v hlubinách předkové naši nejvíce, jakož i nyní ten grád prostřední se již změnil a vitrunkové pěkní se ukazují, jsou docházívali, hledati a dosáhnouti bychom nemohli, nýbrž o ten všecken náklad, kteréhož již blízko jest k šedesáti tisicuom i s tou pomocí, což JMCská, pán, pán náš nejmilostivější činiti ráčí, vynaloženo, přijíti bychom musili.

A co naraženo a dluhův ještě, na kteréž cupusové kladeni nejsou a již jsou náklad vynaložený, dobře přes 2874 kop gr. českých zůstává, nevíme odkud bychom platili, a sami to uznáváme, kdybychom od toho předsevzetí pro naši nemožnost upustili a až do konce na žulu neb hlubinu nedobyli, snad skrze to netoliko těm horám, obci naší a kverkům, ale i JMCské i tomuto království Českému, jakožto klenotu obzvláštnímu, škoda nenabytá, poněvadž tímto nákladem netoliko ti dva dolové, jakž oznámeno, Hrušky a Višňoví, ale i jiných snad přes třidceti, z nichž v některých již se těžiti začalo, a v jiných také potom, kdyby tito ofelováni a osušeni byli, dělati a těžiti by se mohlo, se dobývají, státi by se musela. Neb mnozí z nás, nemajíc jiné živnosti, tím pavováním a na ty doly nakládáním, chtějíce rádi ty hory zase kuprvnějšímu způsobu a užitkův vydávání přivésti, znamenitě jsme schudli a na větším díle o statečky své přišli.

A poněvadž nic jiného tuto se neobmýšlí a nevyhledává, než jakž JMCské, pána, pána našeho nejmilostivějšího a nás chudých, tak i všeho tohoto království českého všeckno dobré, protož té jsme ponížené naděje, že na ty cesty a prostředky, aby nám dotčená suma 1500 kop gr. českých vydáua byla a dále z takového budoucího zlého sešlo, a my jistou pomocí další opatřeni býti mohli, milostivě pomysliti ráčíte.

V čemž se pánu Bohu a VMtem k milostivému opatření poroučíme, a za milostivou odpověď se vší ponížeností prosíme

 

Šepmistři a rada i všecka obec na Horách Kutnách.

Přihlásit/registrovat se do ISP