116. Poznamenání nákladu na obhájení hranic Uherských proti Turku.

Bez datum. [1577, v říjnu.] — Souč. opis v MS. 5. 127 v arch. česk. místod.

Vejtah a poznamenání, co JMCská na vychování pomezi proti dědičnému nepříteli Turku vynakládati ráčí.

Na Horní zemi Uherskou bývalo předešle za jeden měsíc na 30M fl. vynaloženo, ale potom když nepřítel Turek léta 75 do JMCské země vpád učinil a tu několik hraničných zámkuov vzal: za těmi příčinami JMCská, slavné a svaté paměti, musil jest v tom místě hranice silněji zosazovati, a tak jest náklad válečnej skrze přijímání dvou praporcuov pod Rederem a jednoho silného praporce, v kderém 335 koní německých pod nejvyšším Hanušem Ruberem, též několik set husařuov a uherských drabantuov přes padesáte tisíc zrostlo, kderýžto náklad nyní zase podle uvážení až do 30.718 fl. 30 kr. umenšen.

Též také pro dotčené vpády a hraničně náklady při městech báňských přes 16 tisíc každého měsíce přibylo, kderýmž teď nyní zase 14.870 fl. ubylo.

Item, na hranice mezi Dunají a jezerem Plattense zbíhalo se předešle léta 75 přes 27m fl; to jest také za příčinou nyní zase odnětí několika set německých knechtů až do 23.135 fl. 52 kr. 2 d. zmenšeno.

Na hranice od dotčeného jezera Plattense až do řeky, jenž slove Dráva, předešlého času tak velikej náklad nešel, ale poněvadž nepřítel Turek o žádné jiné místo jako o to a předně Kanyži se tak podstatně neujímá, za tou příčinou musila jsou se místa hraničná v tom položení, až by předsevzaté stavení v Kanyži poněkud doděláno bylo, silněji osaditi, takže nyní na ty hranice každého měsíce 16.845 fl. 30 kr., jakž pak všecko z příležícího vejtahu, kderej s literou A poznamenanej jest, vyrozumíno bejti

může, jde, učiní jeden měsíc 85.507 fl. a celej rok

1,026.084

fl.


Na hranice Charvatské, kderé na 36 mil v šíři a přes 60 vosazených míst a hraničnejch zámkuov k opatrování se vztahují, také předešlého času vydáváno ročně 150M fl., ale poněvadž nepřítel Turek vždycky v ta místa čím dál víceji vkračoval, ně-kderé hraničně zámky vzal, takže hranice zjinačeny a věčím počtem lidu válečného

dosazeny bejti musily, nakládá se na to nyní ročně

240.168

fl.


Item, na hranice Slovanské, kderé na 12 mil v šíři a do 28 hraničnejch zámkuov v sobě drží, bejval předešle náklad ročně 104M fl., ty sou také za příčinou nepřítele Turka častého vpádu musily věčím počtem posilněny a osazeny bejti, ročně na 165.648, učiní obě pošty 405.816 fl.; jakž to z přiležícího vejtahu těch obojích hranic s literou B. poznamenaného, vyhledáno bejti muože. K tomu JMCská ročně z povolené říšské pomoci dávati ráčí 140M fl., ostatek JMt arcikníže Karel s pod-danejmi a stavy svými, totižto s Štýrském, Korytany a Granskem dokládati ráčí, učiní

 

405.816

fl.


A ještě JMCská na Charvatských a Slovanských hranicích bána, jakožto JMti místodržícího těch obojích zemí, s 300 koňmi a 200 haramy, anebo slovanskými

pěšími, zdržeti ráčí, na kderéžto ročně náklad de [sic]

30.000

fl.


Na stavení pak hraničnejch míst v Uherské zemi, kdež se tureckého osobného přitažení nejvíce obávati jest, kderéž nijakž pominuto bejti nemuože, což také nejskrovněji obmejšleno a rozvrženo jest. Item, k dokonalému dostavení města Vídně jest vedle příležícího vejtahu, kderej s literou C poznamenanej, předešle 6 let svolené říšské moci k stavení 600M fl. vynaloženo; stavení pak v Charvatské a Slovanské zemi bejvají od Jmti arciknížete Karla z toho, což na JMt přišlo, s svou pomocí [....],

učiní jeden rok na Uherské hranice

100.000

fl.


Co se pak jinejch potřeb z strany střelby a což k té náleží, poněvadž JMCská tato minulá léta skrze nestihlej vojenskej náklad téměř všecku zásobnost, totiž prach, kule, volovo, provazy, duplháky přijíti ráčil, dotejče: to jest od předešlejch zeugmistrů, co by JMCská k dokonalé hotovosti a k dosazení svejch hranic a týhož města Vídně potřebovati ráčil, rozvrženo, nebo to též k polnímu tažení potřebí jest, a že by ten nedostatek přes 1200M fl. [….], také toliko k objednání nejpilnějších kusů 300M fl., jakž toho příležící vejtah, kderej s literou D poznamenanej jest, ukazuje, se potřebovati budŤ, učiní těch šest let říšská pomoc, jeden rok druhému na pomoc

 

50.000

fl.


K tomu JMCské zvláštní potřeba býti chce, poněvadž tomu dědičnému nepříteli Turku učiněné příměří nikoli se věřiti nemůže, aby JMCská každého času s nejvyššími a hejtmany nad rejtary a knechty pro všelijaké vpády a nebezpečenství pohotově bejti ráčil, kderejch při nejmenším v říši a v svejch zemích na 10M oupravnejch koní, na 4 regimenty knechtů a na několik tisíc husařských koní, nic míněji dobrej počet archybuzierů, střelcův v pštoluňku míti musí. I ačkoli tento artikul ještě k dalšímu uvážení a dojednání postaven jest, však nic míněji na dotčenej pštoluňk ročně.náklad puojde při nejmenším 350.000 fl., dále pak na turecké dary a pocty, kderé se samému tureckému císaři a jeho vizir bašuom při portu a na pomezích, k tomu i JMCské poslu, kterého JMt tam ustavičně jmíti ráčí, na jeho

Vychování tam odsýlá, k tomu i outraty na cestu, co nad to jde, ročně do

130.000

fl.


Na JMCské dvorské válečné rady, calmistra, někderé mustrmistry, písaře a kancelář,

a k tomu jiné příslušející osoby, vychází ročně do

15.000

fl.


Na extraordinarii komisí k záplatám a mustruňkuom, stavením, vohledováním a tak

jinejm potřebám a k tomu podobným věcem, de na to ročně extraordinari do

5.000

fl.


Na vídeňský arsinál ročně

5.000

fl.


Na pošty do Uher

10.000

fl.


Na tejné a extraordinari kundtšafty a špehy ročně

4.000

fl.


K tomu JMCská od těchto časuov, dokud sou žádné pomoci z říše míti neráčili, avšak mezi tím časem se všelijaké rozbroje a vojny na hranicích daly, německým rejtaruom, kderým odpuštění dáno jest, k tomu i jinému lidu uherskému i německému, kderej na hranicích v službách JMCské byl, přes 1200M fl. dlužen zuostávati ráčí, takové dluhy musejí při nejprvnější možnosti splaceny bejti; přichází jednoho roku k druhému …

 

200.000

fl.Suma

2,015.900

f!.


Z toho náleží na JMCskou díl.

1,610.084

fl.


a JMti arciknížeti Karlovi

405.816

fl.


 

Na to JMCská z povolené říšské pomoci míti ráčí do

600M

fl.


Z toho JMCská arciknížeti k jeho příležícím hranicím ročně

140.000

fl.


[vydává.]

A tak zuostává JMCské příjem pomoci říšské 460.000 fl.; a tak JMCské samé k

zaplacení zuostává

1,150.084

fl.


Takovej rest JMCská nemá odnikud jinud nežli z království, z zemí a z svejch vlastních komorních statkuov vzíti.

Protož JMt té celé naděje bejti ráčí, poněvadž JMti komorní statkové na nejvyšší zchuzeni a rozzastaveni, od kderýchž také JMt nemnoho pomoci jmíti ráčí: že stavové a JMti věrní poddaní v,té nastalé potřebě všelijakou možnou pomocí JMt neopustí, a tak JMt té konečné vuole s pomocí všemohoucího pána Boha bejti ráčí všecky válečné věci vždy a ještě v dobrém řádu zdržeti, že sobě žádnej z strany učiněné pomoci co slušně ztěžovati a toho litovati příčinu nebude míti, nýbrž že oni napotom s manželkami, dětmi, statky svými před Turkem a jeho tyranskou mocí vochráněni moci budou.

Nota. Na tento čas schází se z království uherského a Českého z k. Slezského, m.

Moravského, z arcik. Rakouského podle poznamenání z komory

596.492

fl.

40kr.


A tak se nedostává

553.591

fl.

20kr.

Přihlásit/registrovat se do ISP