302. Císař Rudolf II. odesílá Vilémovi z Rožmberka předlohy sněmovní a žádá ho, aby mu o tom bez prodlení dobré své zdání písemně oznámil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1579, 11. prosince. - Orig. v arch. Třeboň.

Rudolf Druhý, volený římský císař, král uherský, český etc. Vysoce urozený, věrný náš milý! Jakož o tom dobrou vědomost máš, že se čas k budoucímu sněmu obecnímu v tomto království rozepsanému přibližuje, z kteréž příčiny toho potřebu býti uznávati ráčíme, aby to všecko, cožby se stavům při témž sněmu obecním předkládati jmělo, časně uváženo a přihotoveno bylo. Protož jsme to v spis uvésti poručiti ráčili, kterýž tobě teď příležitě odsílati a při tom milostivě poroučeti ráčíme, aby v takové spisy pilně nahlídl, toho všeho při sobě s bedlivostí uvážil a nám na to dobré zdání své, s odesláním těch spisův, bez prodléváni, psaním svým obšírným oznámil. Na tom milostivou vuoli naši císařsků naplníš, a my tobě toho milostí a láskou císařskou a královskou vzpomínati ráčíme. Dán na hradě Pražském v pátek po památce početí panny Marie léta P. etc.79.
Přihlásit/registrovat se do ISP