303. Šepmistři a rada i všechna obec na Horách Kutnách dávají mocný list Petru Bernáškovi a Janu Veverínovi Píseckému z Kranichsfeldu, aby při stavích na sněmu shromážděných o vydání jim na zvelebení hor . 1576 sněmem svolených a dosud nedoplacených 1500 kop gr. č. jednati mohli.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1580, 11. ledna. - Konc. v arch. Kutnohorském.

My šepmistři a rada i všecka obec na Horách Kutnách známo činíme tímto listem přede všemi, kdežkoli čten, aneb čtúci slyšán bude, a zvláště tu, kdež náleží: jakož jsme léta pominulého etc., 76 při sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po neděli Jubilate [17. května] a zavřín jest v outerej po svatém Kyliánu [10. července] etc., při JMstech všech stavích království tohoto poníženou žádostí svou to obdrželi, že jsou nám k pavování dolův starých řečených Hrušky a Višňoví na couku kreyfském u nás na Horách Kutnách pomoci půl druhého tisíce kop gr. č. dáti připověděti ráčili, jak též sněmovní snesení to v sobě šíře obsahujíce zavírá; kteréžto sumy odvedeni posavad jest nám se za příčinami některými až do nynějšího sněmu od JMstí povztáhlo, protož na ten čas nemohouce všickni osobně při JMstech o vydání takové sumy půl druhého tisíce kop gr. č. solicitovati a se ohlašovati, vyslali jsme z prostředku našeho Petra Bernáška z veliké rady a Jana Veverína Píseckého z Kranichsfeldu z starších obecních, jim tu plnu moc a právo davše a o tom poničivše, aby oni na místě nás všech i svém tolikéž o dotčenu sumu peněz půl druhého tisíce kop gr. č. při JMstech při tomto nynějším sněmu mohli a moc měli solicitovati a se ohlašovati, takovou sumu od JMtí vyzdvihnouti i to všecko, což by za potřebného nám i sobě býti uznali, na JMti vznášeti a o tom promlouvati mohli, tak plně a mocně, jako bychom my všickni osobně při tom jsouce, to vše učiniti mohli, a to podle práva, k zisku i ztrátě. Tomu na svědomí a pro lepší jistotu my z počátku psaní šepmistři a rada i všecka obec pečeť naši městskou k tomuto listu mocnému přitisknouti jsme rozkázali. Jenž jest dán na týchž Horách Kutnách v pondělí po památce svatých tří králův léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP