308. Šepmistři a rada na Horách Kutných prosebně Žádají presidenta komory české za přímluvu, aby jim k přehlídnutí a uvážení nových práv horních, v nichž po krátkém nahlédnutí mnohé nedostatky pozorují, delší lhůta povolena byla.

Na HORÁCH KUTNÁCH. 1580, 20 ledna. - Opis souč. v arch. města Hory Kutné.

Službu svú vzkazujem, vysoce urozený pane, pane nám milostivě a laskavě příznivý. Od pána Boha všemohoucího VMti zdraví a v něm všecko jiné dobré žádáme i také upřímně přejeme. Jakož o tom dobrou vědomost míti ráčíte, kterak těchto dnův nedávno pominulých za slušnými příčinami toho jsme při VMtech, a to na poručení JMCské, pána, pána našeho nejmilostivějšího, se dožádali, aby nám ta práva horní, kteráž uvažována býti měla, propůjčena byla, a my v ně nahlédnouti a zdání své dobré oznámiti mohli, čehož jest nám se dostalo. Však že tepruva v pondělí po sv. Mikuláši [7. prosince] léta 79 nyní pominulého taková práva jsou nám od JMti nejvyššího pana mincmejstra ukázána a dodána, protož v tak krátkém času, jakž náleželo, poněvadž toho nemálo jest sepsáno, a my prvé o nich jsme žádné vědomosti neměli, ani jich neviděli, přeběhnouti jsme je nemohli; než pokudž možné bylo, nahlédše v ně, nejedny nedostatky nacházíme, kteréž škodný býti jakž nám tak i těm horám uznáváme, a kdyby to všecko průchod svůj míti mělo, obávati se jest, aby k většímu snížení jakž ty hory, tak i město k něčemu zlému nepřišlo, an prvé dosti zbytečných nákladův na nové stroje při dolích, struhy a jiné mnohé věci se dalo, a to s jakým užitkem JMCské bylo, to se nyní na oko vidí, a také to všecko kdyby VMt po artikulích nyní vytaženo býti mělo, musila by dobrá chvíle k tomu býti. A poněvadž pak tuto veliké věci, totiž práv, a vedle toho, jakž dobrého vzdělání tak i zlého přetržení při týchž horách a obyvatelích jich se dotyce, a jakž rozuměti jest skladatelé těch práv v malém počtu od mnoha let jsou na taková práva tajně myslili a je spisovali: VMt žádáme, že se k tomu, aby od VMti a JJMtí pánův, k tomu přehlédnutí a uvážení nařízených a počtených, toho do jiného volného a prostranného času pro dobré JMCské a těch hor, jakožto klenotu zemského, odloženo bylo, přičiniti, a nás a ty hory v své laskavé paměti a ochraně míti ráčíte. Nebo my na tom jsme, abychom taková práva, kteráž tak bez vědomí našeho na ublížení naše a těch hor v mnoha artikulích jsou sepsána, přehlídli a ty nedostatky poznamenati dali, a VMtem potom pro snadnější vyrozumění předložili. A poněvadž takovým odložením žádnému se zkrácení státi nemá, věříme, že tato žádost naše své místo a průchod při VMti míti bude. Za milostivou odpověď VMt žádáme. Dán na Horách Kutnách v středu den památný svatých Fabiana a Šebestiána léta 80.
Přihlásit/registrovat se do ISP