310. Sepmistři, rada i všecka obec na Horách Kutných ohlašují se před stavy na sněmu shromážděnými, ze nepravdivá jest zpráva, jakoby vzdlužené peníze na vyzdvižení hor (1500 kop) jinam, nežli náležité bylo, obrátili) i dokazují, že dotčená suma na dolování a nikam jinam vynaložena byla; žádají prosebně, aby jim l. 1576 svolená pomoc konečné vydána byla.

Bez datum. [1580.] - Opis souč. v arch. Kutnoh.

VMt vysoce urozený pane, pane, a VMti urození páni a páni! etc. Za to VMtí žádáme a prosíme, že toto naše kratičké, však bezelstné a nám potřebné ohlášení před VMmi, kteréž učiniti chceme, milostivě vyslyšeti i také v dobré obrátiti ráčíte. Jakož léta pominulého sedmdesátého devátého při zavírání a korigování sněmovního snesení JMt pán, pan Jan starší z Lobkovic na Novém Hradě a Točnice, JMCské rada a pan president zřízené komory v království českém, JMt, jsouce od někoho, nepochybujem snad z nepřátel našich, spraven, že bychom my horníci, jakožto sepmistři a rada i také obec na Horách Kutnách těch půl druhého tisíce kop grošův českých, v kteréž jsme se s povolením VMtí na kveldikováni a rozšíření hor stříbrných a dobejvání dolův starých, řečených Hrušek a Višňoví, na Horách Kutnách u lidí dobrých vzdlužili, některak nerozšafně a neplatně vynaložili i také snad někam jinam nežli náležité bylo, obraceli, jakž též ohlášení JMti před VMmi to v sobě šíře obsahovalo a zavíralo: kteréžto zprávě od kohožkoliv JMti pánu a od JMti vuobec VMem referované skrze vyslané naše jakožto nevinní odepřeli jsme a ještě odpíráme a pravíme, že JMt pán od kohožkoliv takovou omylnou řečí na zošklivení naše neměl spravován býti, zvláště poněvadž Jste VMti, všickni tři stavové království tohoto, léta 77 pominulého od pánův komisařův k vyhledání a spatření té věci a těch nákladův sněmem nařízených, a z relací jich v spis uvedené i také zjevně vůbec publikované, že to vše jinače se nachází, milostivě vyrozuměti ráčili; neb v ni, jakž samo v sobě jest, že taková suma půl druhého tisíce kop grošů českých na vejš dotčené doly a ne jinam pořádně, upřímně i platně vynaložena od nás jest, poznamenáno stojí, v čemž se jakožto nevinní táhneme předně na pamět VMtí, tolikéž i pravdivou relací týchž pánův komisařův ke dskám zemským složenou, z níž se dostatečnější pravda, nežli jest někdo na potupu a zošklivení nás nevinných JMt pana presidenta nejvyššího komory království Českého i také snad VMti spravoval a ^zoumyslně ošklivil, najíti moci bude a v pravdě najde. A protož VMtí, jakž nejvejše býti může, ve vší poníženosti za to žádáme a prosíme, že VMti v takovou relací milostivě vhlídnouti a jak samo v sobě jest a se stalo, to ku paměti VMem přivésti poručiti ráčíte, abychom my tak nevinně VMem i jiným dobrým lidem v nějakém podezřelém domnění nezůstávali; neb my na jiném nikda nejsme a nebyli jsme, ani buohdá býti nemíníme, než abychom těm Horám Kutnám, jakožto z přednějších klenotův království tohoto jednomu, vedle povinností našich, jsouce jich obyvatelé, vždycky věrně, upřímně, i také pokudž na nás jest, platně a užitečně sloužili, o dobré jich se starali a pečovali; což jsme vždy až posavad rádi s svou velikou škodou činili, a čím jsme sami svládnouti nemohli, o opatření jich v příčinách potřebných předně na JMCskou, pána, pana našeho nejmilostivějšího, potom i na VMti při sněmích a slavných soudech zemských vznášeli, a za opatření žádali, v čemž se táhneme na pamět VMtí. A protož s tím se vším se VMem v milostivou a laskavou ochranu poručena činíme, a že tu od VMtí připověděnou pomoc půl druhého tisíce kop grošuov českých, na niž jsme se vedle nejednoho sněmovního snesení ubezpečili, poněvadž i k vdlužení v touž sumu na pavování těch starých dolův, řečených Hrušky a Višňoví, na horách stříbrných a cauku krejfském u nás na Horách Kutnách jest nám od VMtí povoleno a při jednání s věřiteli našimi o příročí a sčekání takové sumy a jí konečného zaplacení od VMtí to na místě postaveno, což vše i v snesení sněmovním léta pominulého 77, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po sv. Vavřinci, poznamenáno se nachází, aspoň již nyní vydati poručiti a takových dalších o touž věc pojezdův a outrat, skrze to kteréž vedeme, zbaviti a tak nad námi milostivou a ochrannou ruku držeti ráčíte, abychom některé z pánuov věřiteluov našich, kteříž k nám o takové sumy své k dotčenému pavování propůjčené, pořadem práva hledí, nás pohánějí, a někteří již přísudky na nás mají a jiného při budoucím soudu nejvyššího purkrabství Pražského tesklivě a žalostivě očekáváme, spokojiti mohli. Za milostivou brzkou i také laskavou odpověď VMtí ve vší ponížeností pokorně žádáme a prosíme.

VMti službami volní a hotoví

 

Šepmistři a rada i všecka obec na Horách Kutnách.


Přihlásit/registrovat se do ISP