311. Šepmistři a rada na Horách Kutnách prosí císaře Rudolfa za přímluvu k stavům českým, aby jim sněmem r. 1576 na zvelebení hor svolená a dosud nedoplacená suma 1500 kop gr. č., poněvadž se na takovou částku byli vzdlužili, konečně odvedena byla.

Bez datum. [1580]. - Konc. v arch. Kutnoh.

Nejjasnější a velikomocný císaři a pane, pane náš nejmilostivější! etc. Vedle toho, nejmilostivější císaři, ve vší pokorné poníženosti poddaně oznamujem, kterak původem i také přinucením vrchnosti naší, mimo jisté obrany a předkládání naše, v znamenité těžké a větší nad možnost naši dobejvání a kveldikování dolův starých, řečených Hrušek a Višňoví, na couku kreyfském, u nás na Horách Kutnách jsme se vydati musili, a skrze to, kdež jsme co jakých peněz obecných a na díle sirotčích před rukama měli, to vše vynaložiti a propavovati musili; k tomu pro zdržení týchž hor stříbrných i v dluhy veliké vešli, naposledy pak, nevěda sobě již jaké rady dáti, na JMti pány stavy království tohoto při sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. 76 ve čtvrtek po neděli jubilate [17. května], takovou převelikou a nesnesitedlnou těžkost naši jsme vznášeli a za pomoc JMtí prosili; kdež JMti znajíce při tom bezelstnou a k zdržení těch hor stříbrných potřebnou žádost naši, k tomu jsou se skloniti a k takovému pavování půl druhého tisíce kop gr. č. pomoci dáti připověděti ráčili, na ten způsob, abychom se toho času v touž sumu půl druhého tisíce, u kohožkoli budeme moci, vzdlužili, a že JJMti při budoucím sněmu, odkud by taková suma věřitelům našim od JMtí zaplacena býti měla, na to pomysliti a to opatřiti ráčí, jakž též sněmovní snesení JJMtí jedno, druhé i třetí to v sobě šíře obsahujíce zavírá. Vedle kteréhožto povolení a přípovědi JJMtí tak jsme učinili a z své veliké a nutné potřeby v oznámenu sumu půl druhého tisíce jsme se hned toho času léta etc. 76 vzdlužili, ji na jmenované doly Hrušky a Višňoví věrně a upřímně obrátili a vynaložili, z ní věřitelům našim úročiti musíme, a od JJMtí pánův stavův až posavad k častopsané sumě hlavní nám připověděné, na kterouž jsme se konečně a v jistotě ubezpečili, přijíti nemůžeme; nébrž dotčení věřitelé naši o sumy své jistinné i s úroky pořadem práva k nám hledí, a přísudky někteří na nás mají, jiní nás skrze neplacení naše pohánějí, a tak jedna škoda z druhé nám roste: a my již jsouce velikou chudobou přemoženi a v znamenité dluhy dotčeným pavováním uvedeni, k tomu i od věřitelův našich skrze nastupování na nás ztíženi, žádného (jiného prostředku mimo odvedeni nám té sumy půl druhého tisíce kop gr. od JJMtí pánův stavův království tohoto, vedle připovědění a ubezpečení nás tím, k spokojení věřitelův a ujití dalších těžkostí a škod našich nevíme. A protož k VMCské se ve vší pokoře poddaně utíkáme, a za to poníženě žádáme a prosíme, že se VMCská k dotčeným stavům království tohoto, aby nám častopsanú sumu k spokojení věřitelův našich, vedle již oznámených snesení sněmovních a připovědění JJMtí, aspoň již nyní dána a odvedena býti mohla, a my již dalších škod a outrat i také pojezdův skrze to zbaveni býti mohli, milostivě a laskavě přimluviti ráčíte. A my, jakožto věrní poddaní, předně VMCské, potom i JJMtem pánům stavům, za takovou nám nuzným a potřebným i také na nejvyšší propavovaným horníkům prokázanou milosrdnou lásku modlitbou i také věrnými službami našimi poddaně a ochotně se vedle nejvyšší možnosti odsluhovati rádi chceme. Za milostivou brzkou odpověď VMCské ve vší poníženosti žádáme a prosíme.
Přihlásit/registrovat se do ISP