312. Vyslaní Kutnohorští podávají šepmistrům a radě města Hory Kutny zprávu o svém jednání v Praze; sněem že jest již zavřen, však s relací že se protahuje.

V PRAZE. 1580, 30. ledna, - Orig. v arch. města Hory Kutné.

Službu svú vzkazujem etc. Nedorozumění VMtí strany jednání skrze nás obecních věcí, pro kteréž jsme vysláni, snad skrze zprávy něčí, na čem by bylo, tomu, z psaní VMtí nám odeslaného, jsme vyrozuměli. A protož pro lepší a jistší zprávu toto VMtem oznamujeme, že o ty peníze při stavích, pokudž nejvejš možné jest, hned od nazejtří toho dne, když jsme přijeli do Prahy, téměř každé hodiny, vždycky každodenně od rána až do večera při sněmu na zámku jsouce, zjevně ohlašujíce se i také při osobách obzvláštně jednáme; však s tím se vším, ačkoli dobré trošty máme, ale prvé nežli je vyčtené stáhneme, co v jistotě VMtem, jakž časem to bývá, psáti nevíme, než v naději, den ode dne, vždy na svých několik podaných suplikací jedné šťastné odpovědi očekáváme, odkudž i to přichází, že koní domův neodsíláme. Neb ačkoliv již sněm na ten způsob, jakž loňského roku byl, zavřen f. 4. jest, však pro nedostatek zdraví JMCské s relací se do dneška protahuje; načež JMt potom svou repliku když dáti ráčí, a to se, budeli co na odporu, na místě postaví, teprva sněm spisován a publikován bude. čímž chtěloli by se mimo naději protahovati, a my tomu vyrozumíme, jeden z nás domů s koňmi se navrátí.

Strany pana Václava Diblíka na ten půhon měloby přijíti, ale v jistotě se doptati toho ještě od žádného nemůžeme, pro soud komorní ten soud purkrabský budeli držán; buď jakkoli, než z Prahy vyjedeme, to náležitě zapsáním poručníka opatříme. Co se pak těch práv horních dotyce, na tom se všickni snášejí, že s těžkostí z nich nyní co bude, poněvadž k nim s tou chutí jako zajíc do léče pospíchají, však nicméně, abychom se vším na hotově byli, někteří návěští dávají s tím doložením, přišloli by na ně, že bychom odkladu s těžkostí užili, poněvadž s velikou těžkostí jest k tomu, aby nám toliko k přehlídnutí propůjčena býti mohla, přivedeno. A poněvadž pak na pana mincmejstra a nepřítomnost jeho se v tom nejvíce ukazuje, a ten, jakž správa jest, doma býti ráčí, od něho by také snad něčemu vyrozuměti se mohlo tak z daleka; než pan president komory, pan komorník nejvyšší, pan písař nejvyšší i pan Kapoun, že spíše se odloží nežli co z toho bude, smejšlejí, nébrž někteří z nich za spravedlivou věc býti soudí.

Strany pana Malovce panu Abrahamovi se vidí, abyste se v žádné trhy a kupování nedávali, než při smlouvě toho zanechali, ani kupcův, leč tejně, na to jemu, pro spletky nějaké, neptali; pravě, že to není než na VMti líčka, abyste mohli za něco lapeni býti. Strany psaní o pana Slavatu u pánů purkmistrův jsme se zastavovali; oznámili, že odpověď dána a ta věc opatřena bude. Na ten čas co jiného VMtemn psáti nevíme, než s tím VMtem sebe poručena činíme.

Datum v Praze v domě Václava Kbelského na Příkopích, v sobotu před památkou hromnic léta etc. 80.

 

Vyslaní od VMtí, na ten čas v Praze.


Přihlásit/registrovat se do ISP