313. Císař Rudolf nařizuje radám svým Jiřímu Bořitovi z Martìnic a Mikuláši Školskému z Dubu, aby půjčených mu 10.000 kop gr. čes. Janovi staršímu z Lobkovic zapsati dali do desk zemských na panstvích Dobříšském a Příbramském.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 1. února. - Kvat. "Fial. rel. od 1575-82" č. 46. fol. L. 17 v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý, z boží milosti volený Římský císař a Uherský, Český etc. král etc.

Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jest na milostivou žádost naši, ku pilným a vysoce duoležitým potřebám našim, urozený Jan starší z Lobkovic, na Točnice a Nové Bystřici, rada a prezident náš zřízené komory v království českém a německých lén hejtman, věrný náš milý, z poddané náchylnosti a upřímnosti, kterúž k nám, jako ku pánu svému, jmá, deset tisíc kop grošuov českých, každú kopu po šedesáti groších a groš po sedmi penězích bílých počítajíc, všecko na groších tolských dobrých a v tomto království berných, pod ourok obyčejný šest ze sta, kterýž mu každého puoi léta, totiž na svatého Jiří a svatého Havla, aneb nejdéleji v témdni potom pořád sběhlém do domu jeho beze všech jeho nákladuov dáván, spravován a odsílán býti má, objednal a půjčil, sám se jistcem zdělavše. I nechtějíce my, aby skrz takových deset tisíc kop grošuov českých, nám objednaných a puojčených, jakou škodu jmíti měl: jemu, dědicuom i budoucím jeho takovú sumu i s ourokem na panstvích našich Dobřišském a Příbramském, na dvořích poplužních a poplužím, na všech městečkách a všech, k týmž panstvím a zámkuom náležejících, se vším a všelijakým k nim příslušenstvím, na čem to koliv záleží a jakými koliv jmény jmenováno muože bejti, a jakž toho sami na ten čas v držení býti ráčíme, nic ovšem nevymíňujíc, s plným panstvím, a tak jako by všecko to spolu aneb jedna každá věc obzvláštně v tomto zápisu našem zejména dostavena a položena byla, nicméně i na tom, čeho bychom mezi tím časem, dokudž by výš oznámená suma za námi zuostala a zaplacena jemu, dědicuom neb budoucím jeho nebyla, ještě více ku panství Příbramskému náležitého dojíti a dostati ráčili, dekami zemskými ujišťovati ráčíme. Protož k takového zápisu ujištění jménem a na místě našem dekami zemskými učinění a vykonání vás tímto listem naším obzvláštně za relatory nařizujem, milostivě poroučejíce, abyste ke dskám zemským s psaním naším, ouřednlkuom menším Pražským desk zemských svědčícím, oba spolu neb jeden z vás došli, a nahoře oznámených deset tisíc kop grošův českých jemu Janovi staršímu z Lobkovic, dědicuom a budoucím jeho, dskami zemskými na výš oznámených panstvích, s jich vším a všelijakém příslušenstvím, jako by, jakž výš doloženo, všecko to spolu i jedna každá věc obzvláštně v tomto psaní našem zejména obsažena a dostavena byla, nic ovšem nevymíňujíc, zápis a ujištění, podle pořádku a formy a obyčeje týchž desk, s uvázáním listem obranným od desk zemských, kterýž jemu, dědicuom a budoucím jeho, když by ho on požádal neb oni požádali, má jemu neb jim beze vší odpornosti a odtahuov, proti čemuž žádní rozkazové ani jakékoliv jiné příčiny, buď z nepaměti aneb jinakkoli vyšlé, nic na překážku býti a v ničemž postačiti nemají, vydán býti, v nahoře oznámená panství a všecko i všelijaké k nim příslušenství, kdyby jemu neb jim po dání nám, neb komoře naší české na místě našem, puol léta napřed věděti, buďto při svatém Jiří neb svatém Havle, že takových deset tisíc kop grošův českých déleji při nás zanechati nechtějí, aneb také my takového puol léta napřed věděti dadouce, suma jich i s ouroky na ni vzešlými zouplna dána a zaplacena nebyla, na místě našem týmiž dekami zemskými učinili; ano i toho doložili, jestliže by před tím časem, nežli bychom sobě tu sumu puol léta napřed vypověděli, který ourok polouletní, buď na svatého Jiří neb na svatého Havla přišlý, časně jemu neb jim dán a zouplna spraven na ty dny a časy svrchu dotčené nebyl, tehdy tolikéž bude se, neb budou moci pro takový ourok buďto jeden neb více zadržalý, též listem obranným v ta oboje panství se vším a všelijakým k nim, jakž se nadpisuje, příslušenstvím uvázati; a těch zase postoupiti povinen a povinni nebudou, dokudž by jemu neb jim takoví ourokové zadržalí, pro něž se uvázání stalo, i suma hlavní tolikéž i ti ourokové, kteří po uvázání vzejdou, porazic na tom, co by platuov peněžitých a jiných důchoduov mimo vychování jich a náklad na hospodářství a čeládku z toho objiho [sic] panství za držení jeho Jana z Lobkovic neb dědicuov a budoucích jeho vybráno bylo, i se všemi škodami na to vynaloženými, dána a zúplna zaplacena nebyla. Než jakž by mu neb jim suma jich se všemi ouroky zadržalými zouplna i s škodami a náklady na to vzešlými dána a zaplacena byla, povinen bude, neb budou, takového panství obojího a všeho i všelijakého jich příslušenství bez umenšení v moc naši zase postoupiti.

Jestliže by také v tom čase, pokudž z počátku oznámená suma za námi zůstane, z peněz těch, které lidé na ourocích jmají, jaké berně a kontribucí na sněmích obecních svoleny byly: tehdy my jeho Jana z Lobkovic neb dědice a budoucí jeho zastoupiti ráčíme za tou příčinou, že jest na milostivou žádost naši a vysoce k důležitým potřebám našim takových deset tisíc kop grošuov českých pod ourok jinde, sám se jistcem, jahž napřed psáno, postavivši, objednal. Na tom jistu vuoli naši cisařskú naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pondělí den sv. Brigidy léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP