318. Stavové na sněmu shromáždění k tomu povolení dávají, aby císař, jako král český, pro dobré Hor Kuten o některé grunty k panství Kolínskému náležející směnu učiniti mohl s purkmistrem a obcí města Kolína nad Labem.

1580, 6. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46 od 1575 do 82" v král. česk. arch. zemském.

Jakož jest JMCská na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta etc. osmdesátého v pondělí po třech králích, milostivou žádost na všecky tři stavy vzložiti ráčil, aby JMCská, jakožto král český, pro dobré a užitečné Hor Kuten, jakožto předního klenotu zemského, o někderé grunty k zámku a panství Kolínu náležité směnu učiniti moci ráčil, aby stavové k tomu, poněvadž ten zámek a panství království jest, své povolení dali: i na takovou JMCské, jakožto krále českého, milostivu žádost, páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého, aby JMCská s purkmistrem, konšely i vší obcí města Kolína nad Labem, poněvadž táž směna s dobrým Hor Kuten býti má, o někderé grunty od panství Kolínského se urovnati a směnu učiniti i ve deky zemské vložiti moci ráčil, své povolení dávají.

Poslové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských, totižto Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic a na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka na Přindě a Volši, nejvyššího sudího království českého, z pánuov, Michala Španovského z Lysova a na Pacově, JMCské rady a nejvyššího písaře království Českého, z vladyk, v přítomnosti úředníkuov pražských menších desk zemských Václava Šturma z Hyršfeldu etc., místosudího království Českého, Viléma Vostrovce z Královic, místopísaře téhož království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku a na Slatinanech, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka etc., JMCské tejná rada a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic etc., nejvyšší hofmistr království Českého, Vratislav z Pernštejna etc., JMCské tejná rada a nejvyšší kanclíř království Českého etc., Jan starší z Valdštejna, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Mikuláš z Lobkovic a na Novém Hradě, JMCské rada, Jiří hrabě z Gutnštejna a na Ryzmberce, Ferdinand Šlik z Holejče, hrabě z Posounu a z Lokte etc., Adam starší z Šternberka a na Sedlci, z pánuov; Burian Trčka z Lípy etc., podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova etc., purkrabě kraje Hradeckého, Václav Ples Heřmanský z Sloupna etc., JMCské rada, Krištof Šlejnic z Šlejnic a na [....] [V původním rukopise nevypsáno.], Jaroslav Vchynský ze Vchynic a na Drastech, Václav Griespek z Griespachu na Kocově a Nectinách, z vladyk, jsouce k tomu od JJMtí z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v sobotu ut s.
Přihlásit/registrovat se do ISP