319. Stavové na sněmu shromážděni povoluji k tomu, aby císař, jako král český, doktoru Janu Aratovi z Krafiheimu 4000 zl. a 6000 kop m. na statku Viserově, k hrabství Kladskému, náležitém, zjistiti aneb k dědictví doprodati mohl.

1580, 6. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46 od 1575 do 82" v král. česk. archivu zemském

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po Třech králích, na milostivou žádost JMCské, jakožto krále Českého, k tomu své povolení dávají, aby JMCská doktorovi Janovi Gratovi z Grafthejmu předně čtyři tisíce zlatých rejnských a potomně šest tisíc kop míšeňských na statku Viserově k hrabství Kladskému náležitém s jiným k témuž statku příslušenstvím, aneb jak by se JMCské s ním o to urovnati ráčil, moci zjistiti aneb k dědictví doprodati ráčil.

Poslové na to z plného sněmu byli jsou při přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských, totižto Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic etc. nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka etc. nejvyššího sudího království Českého, z pánuov; Michala Španovského z Lysova etc. nejvyššího písaře království Českého, z vladyk; v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Václava Šturma z Hyršfeldu, místosudího království českého, Viléma Vostrovce z Královic, místopísaře království Českého a Bohuslava Mazance z Frirnburku, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka etc., JMCské tejná rada a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic etc., nejvyšší hofmistr království českého, Vratislav z Pernštejna etc., JMCské tejná rada a nejvyšší kancléř království českého, Jan starší z Valdštejna, nejvyšší sudí dvorský království českého etc., Jiří Bořita z Martinic a na Smečně, JMCské rada, Ferdinand Švihovský z Ryzmberka a z Švihová, Karel z Vartmberka na Skále a Svijanech, Fridrich Šlik z Holejče, hrabě z Pasounu a z Lokte, z pánuov; Burian Trčka z Lípy etc. podkomoří království českého, Jan Vchynský ze Vchynic etc. purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova, purkrabě kraje Hradeckého, Jiřík Ota z Losu a na Nížburce, Heřman z Bubna a na Horním Jelení, Daniel Beneda z Nectin a na Vilímové, Václav Záruba z Hustiřan a na Žumberce, z vladyk, jsouce na to od JJMtí z téhož plného sněmu vysláni. Stalo se v sobotu ut s.
Přihlásit/registrovat se do ISP