320. Stavové na sněmu shromáždění svolují, aby císař, jako král český, dvůr poplužní při městě Trutnově purkmistru a obci téhož města prodati mohl.

1580, 6. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46 od 1575 do 82" v král. česk. archivu zemském.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. 80 v pondělí po Třech králích, k tomu své po


volení dávají, aby JMCská, jakožto král Český, purkmistru a konšeluom a vší obci města Trutnova dvůr poplužní tu při městě Trutnově ležící dědičně prodati i ve dsky zemské vložiti moci ráčil. Poslové na to z plného sněmu byli jsou při přítomnosti nejvyšších ouředníkuov zemských, totiž Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic etc., nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka etc., nejvyššího sudího království českého, z pánuov; Michala Španovského z Lysova etc., nejvyššího písaře království Českého, z vladyk; v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Václava Šturma z Hyršfeldu, místosudího království Českého, Viléma Vostrovce z Královic, místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku etc., písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka, JMCské tejná rada a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic etc., nejvyšší hofmistr království českého, Vratislav z Pernštejna etc., nejvyšší kancléř království Českého, Jan starší z Valdštejna, etc., nejvyšší sudí dvorský království Českého, Jaroslav Smiřický z Smiřic etc., JMCské dvoru v království českém maršálek, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Poříčí, Volf z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Adam starší z Šternberka a na Sedlci, z pánův; Burian Trčka z Lípy etc., podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic etc., purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova etc., purkrabě kraje Hradeckého, Bernart starší z Hodějova etc., Humprecht Černín z Chuděnic, JMCské rada a hejtman hradu Pražského a JíMti císařové, jakožto králové České, v království českém měst podkomoří, Jan Koc z Dobrše a na Bystřici, JMCské rada, Jan starší Bořek starší Dohalský z Dohalic a na Veselí, JMCské rada, z vladyk, jsouc na to od JJMtí z téhož plného sněmu vysláni. Stalo se v sobotu ut s.
Přihlásit/registrovat se do ISP