323. Císařská odpověď stavům českým na sněmu shromážděným na předložené mu některé artikule sněmovní v příčině zlé mince, vyvážení stříbra a pagamentů, a o hranice mezi královstvím Českým a knížetstvím Bavorským.

Bez datum. [1580, v únoru.] - Konc. v arch. česk. místod.

JMCská, pán náš nejmilostivější, ráčil jest v artikule ty, které jsou JMti od stavuov strany mince podány, bedlivě nahlídnouti a jich povážiti.

A předně, kdež stavové na JMt vznášejí, kterak proti jistému stavuov s JMCskú císařem Maximilianen, toho jména Druhým, slavné a svaté paměti, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském ve čtvrtek po neděli jubilate léta 76, strany vybejvání všelijakých zlejch a lehkejch mincí, (které téhož času vmnoze do tohoto království sou vneseny byly, jakby z tohoto království vybyty a zase proti tomu dobrá mince mohla uvedena býti, a která nebo jaká mince brána býti má, kterážto také v týž sněm zejména vložena a dostavena byla, kteráž jhodnosti stříbra, zrnu a střiži s tolary císaře Ferdinanda JMti, slavné paměti, tolikéž císaře Maximiliana v tomto království se srovnává) zůstání, snesení a srovnání, a vyšlým od JMti zápověděm a mandátuom nyní opět takovej dobrej a všeho království tohoto vysoce potřebnej řád, nařízení a snesení skrze kupce a jiné handléře a obzvláštně skrze národ židovský k protržení přišlo, a z toho sešlo, tak že již zase takových zlých, nehodných a prvé zapověděných mincí, a to vše proti jistému obecnímu sněmovnímu snesení, k nemalé škodě tohoto království, v velikém počtu a sumách vneseno jest: nad čímž všickni stavové nemalé ztížnosti slušně majíc, JMti poníženě žádají, aby nad takovým s JMti, slavné paměti, císařem Maximilianem snesení a sněmovní nařízení milostivou a ochrannou niku držeti ráčil, aby toliko ty od stavuov v předešlých sněmlch i tomto jmenované mince a žádné jiné v tomto království vydávány ani brány nebyly od žádného, pod žádným způsobem neb obmyslem, jakby to koli se jmenovati nebo vykládati mohlo. A takové lehké, nehodné a zapověděné mince, aby mezi tímto časem a sv. Bartolomějem pod jistými pokutami vybyty a vypleněny byly, a od žádného víceji se nebraly a nevydávaly, jakž týž artikul JMti od stavuov podaný to v sobě siřeji obsahuje a zavírá. I znajíc JMCská takové stavuov vznešení slušné, spravedlivé a tomuto království vysoce potřebné býti, na jiném býti neráčí, než aby nad takovým s JMtí snesení a předešlými sněmy nařízení strany zápovědi jiných lehkých a nehodných mincí, buď na tolařích neb menších, z tohoto království vybytí a vyplenění, ruka ochranná držána byla, ano i vedle ponížené žádosti stavuov, aby toto nařízení o minci skutečně a bez přerušení a stále držáno bylo, skutečně naříditi a skrze mandáty své vyhlásiti dáti ráčí, a aby nevědomostí nikdo se nevymlouval, aby taková o minci lehké a nehodné a v sněmích neobsazená zápověď o každých suchých dnech vůbec po městech Pražských i všech jiných, tak JMti jako Její Mti císařové, jakožto králové české, též panských a rytířských, provolávána byla, rozkázati, pod pokutou v artikuli sněmovním od stavuov doloženou.

Druhé, co se žádosti stavuov, aby JMCská ráčil s jinými zeměmi, k tomuto království připojenými, o to tak se snésti a je k tomu přivésti, aby se v tom artikuli strany mince ovšem s královstvím českým snesly, aby to všecko budoucně v tím trvanlivějším, dobrém a potřebném řádu státi mohlo, dotýče: JMCská takovú stavuov slušnú a potřebnú žádost v milostivé paměti své míti a o to s jinými zeměmi k tomuto království připojenými se vší snažností jednati dáti, a pokudž jen možné bude, i je, aby se v tom s stavy království tohoto srovnaly, přivésti ráčí.

Třetí, i nad tím podle předešlých sněmuov ruku ochrannou držeti ráčí: aby všem i jednomu každému, tak křesťanu, jako židu, pod pokutou zřízením zemským vyměřenou, vezení ven z země stříbra a pagamentuov, tolikéž i skupování a zase prodávání, zastaveno a zapovědíno bylo.

čtvrté, kdež také stavové na JMt i tu žádost s ponížeností vzkládají, aby na tento čas více mince drobnější, totiž bílejch a malejch grošuov, a bílejch peněz bito bylo: JMt takovou jich žádost v paměti majíc, tak to naříditi ráčí, že nad tím stavové dobře spokojeni budou.

Páté, co se ztížnosti od průbíře zemského na stavy vznešené dotýče: JMCská na jiném býti neráčí, než na takovů ztížnost s nejvyššími úředníky zemskými, a lidmi těmi, kteří tomu dobře rozumějí a v tom jisté skušení mají, bez dalších odkladuov zasednuti, a s radou jich tu věc vedle sněmovního snesení tak na místě postaviti, aby sobě stavové neměli dáleji v tom co ztěžovati.

Naposledy, též JMCská v tom se s stavy milostivě snášeti a srovnávati ráčí, aby vyslání komisařuov na meze a hranice, o kteréž mezi královstvím Českým a knížetstvím Bavorským odpor jest, ku prvnímu dni měsíce června, jakž na tom zůstáno jest, nejvyšším úředníkuom a soudcuom zemským i tímto sněmem v moc dáno bylo, tak aby oni na též meze a hranice, neb předešlé komisaře vypraviti, aneb jiné naříditi, i list mocný od země vedle prvé o tom ke dskáni zemským učiněné relací, dáti jim, tolikéž i o outratu předešlou i také nastávající snésti se a srovnati mohli.
Přihlásit/registrovat se do ISP