328. Císař Rudolf poroučí Janu Bořitovi z Martinic na Veltrubích a Mikulášovi Školskému z Dubu na Slušticích, radám svým, aby dvůr poplužní, někdy k zámku Trutnovu náležející a již purkmistru a konšelům města Trutnovu postoupený, ve dsky zemské jim zapsali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 17. února. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—82" č. 46, fol. L 25. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc.. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme s povolením stavuov království našeho Českého, věrných našich milých, na sněmu, kterýž držán byl v pondělí po svatých třech králích tohoto vosmdesátého léta, opatrným purkmistru a konšeluom města Trutnova, věrným našim milým, na jich poníženu prosbu, dvuor náš poplužni, někdy k zámku našemu Trutnovu náležející, s dědinami, lukami, zahradami a jiným vším a všelijakým příslušenstvím na ten spůsob dědičně povoliti a dáti ráčili, že jsou nám předkem k ruce komory naší dvorské jeden tisíc tolarů jménem daru vyčtli a tři tisíce tolaruov dluhuov, při vejplatě téhož panství Trutnovského zdělaných a posavad nezaplacených, sami bez našeho přičinění zaplatiti mají; jak jsou se pak, že tomu zadosti učiniti chtějí, obzvláštním reversem zapsali a zavázali. — Protož vám poroučeti ráčíme, abyste relatorové ke dekám zemským království našeho Českého byli a jmenovaným Trutnovským takový dvuor s jeho příslušenstvím v též deky zemské podle pořádku, kdež náleží, vložiti a vepsati rozkázali. S tím doložením a opatřením, že jmenovaný dvuor s jeho příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemá slouti a bejti zástavní než dědičný etc... [mutatis mutandis jako při č. 326]... Dán na hradě našem Pražském v první středu v postě léta etc osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP