329. Rudolf II. nařizuje Joachymu Novohradskému z Kolovrat a na Košatkách, purkrabí Karlštejnskému, a Bernhartovi Hodějovskému z Hodějova a na Lčovicích, radám svým, aby Jaroslavem Smiřickým ze Smiřic, na místě sirotka po Albrechtovi Smiřickém, císaři Maxmiliánovi 1574 půjčených 10.000 kop gr. čes. a na všech některých ku panství Brandejskému a Přerovskému náležejících pojištěných, do desk zemských zapsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 5. března. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—82," č. 46. f. L 28. v král. česk. arch zemsk.

Rudolf Druhý etc.. Urozený a statečný, věrní naši milí! Jakož jest slavné paměti císaři Maximilianovi, toho jména Druhému, panu otci našemu nejmilejšímu, z poddané volnosti ku pilným a duoležitým potřebám, a zvláště k opatření mezí a hranic království našeho Uherského, urozený Jaroslav Smiřický z Smiřic na Kostelci nad černými lesy, maršálek dvoru našeho v království českém, věrný náš milý, jakožto poručník a nápadník sirotka a statku po někdy Albrechtovi Smiřickém odtud z Smiřic na Náchodě, bratru svém vlastním, pozuostalého, kšaftem na mocný list téhož pana otce našeho, jakožto krále Českého, učiněným a ve dsky zemské vloženým nařízený, při svatém Jiří léta pominulého sedmdesátého čtvrtého do roka pořád sběhlého desíti tisíc kop grošuov českých, každú kopu po šedesáti groších a groš po sedmi penězích bílých počítajíc, na ten spůsob půjčil, že jest mu taková suma podle obyčeje zemského a formy i pořádku desk zemských zápisem na všech a dědinách našich, jmenovitě na vsi Šestajovicích a dvoru poplužním, vsi Horušanech, vsi Vyšehrovicích, vsi Kozovazích, vsi Yikani, vsi Tatcích, vsi Třebostovicích, vsi Bříství a vsi Velence, ku panství našim Brandejskému a Přerovskému náležejících, ujištěna byla. I že jest takové sumy při nás až do svatého Jiří nejprve příštího, to jest za šest let pořád sběhlých, na milostivou žádost naši zanechal, a až do svatého Havla příštího zanechati jest se uvolil, v kterýchžto nyní jmenovaných šesti letech z též sumy úroku jemu Jaroslavovi z Smiřic do svatého Jiří nejprve příštího se zběhlo a zadržalo tři tisíce šest set kop grošuov českých, kteroužto sumu ouroční k těm desíti tisícuom kopám grošuov českých připisovati a přirážeti, a na výš oznámených vesnicech zapisovati a pojišťovati ráčíme.

Protož k takového zápisu a ujištění jménem a na místě našem dskami zemskými učinění a obnovení vás tímto listem naším obzvláštně nařizovati ráčíme, milostivě poroučejíce, abyste ke dekám zemským s psaním naším ouřednikuom menším Pražským desk zemských svědčícím došli, a nadepsaných deset tisíc kop grošuov, tolikéž i tři tisíce šest set kop grošův českých ouroku, což v jedné sumě učiní třinácte tisíc šest set kop grošuov českých, jemu Jaroslavovi Smiřickému dekami zemskými na výš oznámených všech našich celých s dvory kmetcími, s platy, dědinami, lukami, lesy, háji, porostlinami, pruohony, pastvištěmi, stráněmi, kurmi, vejci, robotami, potoky, rybníky nasazenými i pustými, s mlejny, krčmami, podacími kostelními, a s jiným vším a všelijakým k týmž svrchu psaným vesnicem a dvoru poplužnímu příslušenstvím, zápis a ujištění podle pořádku a obyčeje týchž desk, pod pokutou s jedním komorníkem uvázání v ty dědiny, kterýž mu bez všelijaké překážky naší i každého od desk zemských vydán býti má, v již dotčené vsi, pro neplnění při svatém Havle nejprve příštím, učinili; však od svatého Jiří nyní příštího až do svatého Havla žádnej úrok jemu jíti nemá. A ty on Jaroslav Smiřický k ruce nadepsaného sirotka tak dlouho držeti a jich užívati má, a dotud, dokudž by mu takových třinácte tisíc šest set kop grošuov českých zouplna, i s škodami a náklady na to vzešlými, dáno a zaplaceno nebylo; než jakž by mu dáno a zaplaceno bylo, povinen bude takových vsí i dvoru poplužního beze všeho umenšení zase nám v moc naši postoupiti beze vší odpornosti. Na tom jistu a milostivu vuoli naši císařskú naplníte. Dán na hradě Pražském v sobotu po neděli postní reminiscere léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP