332. Rudolf II. Adamovi ze Švamberka na Volši a Přimdě a Janovi Vchynskému ze Vchynic na Nalžovech, purkrabí Karlštejnskému, aby bratřím z Alihanu relací smlouvy trhové, kterouž jim byl prodal některá zboží k panství Příbramskému náležející, do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 12. března. — Kvat. "Fial. rei. od 1575—82" č. 46. fol. M 5. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti Vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, urozeným Krištofovi, Eustachiovi a Volf Vilhelmovi, bratřím z Althanu, věrným našim milým, mana našeho ve vsi Kostelech a tři lidi poddaně ve vsi Pohoří, k panství našemu Příbramskému náležející, za sto a dvaceti kop míšeňských dědičně prodati ráčili, tak že týž man a poddaní s jich příslušenstvím, poněvadž jest to někdy před dávními lety k arcibiskupství Pražskému náleželo, dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisní než dědiční, jako jiní dědiční poddaní v tomto království jsou, kterýchž oni Krištof, Eustachius a Volf Vilhelm z Althanu s dědici a budoucími svými etc... Dán na hradě našem Pražském v sobotu den svatého Řehoře léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP