333. Vyslaní od šepmistrův, rady i vší obce Hory Kutny prosebně žádají stavův na soudu zemském shromážděných, aby jim, na zvelebení hor sněmem svolenou sumu půl druhého tisíce kop grošů českých, nedodaných ještě půl třináctá sta kop gr. č. vydáno bylo.

Bez datum [1580, v březnu]. — Opis souč. v arch. města Hory Kutné.

VMti milostiví páni! Nepochybujem, že z ponížených a mnohých suplikací našich od léta etc. sedmdesátého pátého až do dnešního dne při každém sněmu a soudu zemském prošlých a VMtem předkládaných, bezelstné a různé potřebnosti naší milostivě vyrozumívati i také ji v laskavé paměti zdržovati ráčíte. Však poněvadž vedle dotčených sněmovních snesení a přípovědi od VMtí učiněné až posavad táž suma půl druhého tisíce kop gr. č. nám vydána nebyla, a tudy aby věřitelově naši, u nichž jsme se na poručení VMtí vzdlužili, a z ní od toho času každého roku po devadesáti kopách gr. č. úročiti musíme, v zaplacení spokojeni býti mohli přivésti nemůžeme, pročež oni skrze naše nezaplacení k nám o sumy jistinné pořadem práva hledí, pohánějí, anobrž někdeří z nich již na nás i přísudky mají, a jiných na větší sumy každého času tesklivě očekáváme; a tak nad možnost takovým pavováním jsouce přemoženi, při tom v dluhy znamenité a bez té připověděné pomoci nám k zaplacení nemožné uvedeni, k tomu také i nemalými outratami skrze naše o ty dluhy solicitování a časté pojezdy ztíženi, čím dále vždy hůře a vejše do větčích dluhuov a těžkostí upadáme a v tom hyneme. Protož vždy v té důvěrné a nejlepší naději, kteráž nám od VMtí skrze JMt pána, pana Viléma z Rožmberka, a nejvyššího pana purkrabí Pražského, v pominulém sněmu léta tohoto etc. 80 na žádost a prosbu naši zjevně, na místě všech VMtí jakožto stavův království tohoto, učiněna jest v ten rozum, že JMt připověď svou v dobré paměti jmíti a té aby se dosti stalo, o to přemejšleti ráčí, však abychom ještě malé strpení jměli, až by se některá týmž sněmem svolená vydání rozvrhla, a po vykonání toho, cožby přebejvalo, že k spokojení věřitelův našich odtud nám dotčená pozůstávající suma vydána býti má, na to jsme my sami sebe i dotčené věřitele naše již konečně ubezpečili a jim, na takové oznámeni VMtí spolehše, konečnou záplatu připověděli. Což vše nyní VMtem ku paměti přivozujíce, ve vší poníženosti za to pokorně žádáme a prosíme, že již takovým nám škodným odkladům a tou věcí protahováním konec učiniti a na často psanou sumu půl druhého tisíce kop gr. č. nám tolika sněmy připověděnú, ještě půl třináctá sta kop gr. č. dovydati, a tudy nás takového těžkého břemena a nastupování od věřiteluov našich milostivě sprostiti ráčíte. V čemž se VMtem k laskavé ochraně poručena činíme, a že nás v tom nyní vedle oznámené zámluvy VMtí, aby naše slušná a spravedlivá žádost průchod svůj jmíti mohla, milostivě a laskavě fedrovati ráčíte, ve vší poníženosti žádáme a prosíme.

VMtí k službám volní a hotoví

 

Vyslaní od Hory Kutny, od šepmistrův a rady i na místě vší obce.


Přihlásit/registrovat se do ISP