341. Císař Rudolf nařizuje Zdeňkovi z Vartemberka a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby povolení k dědičnému prodeji některých vsí, k panství Krupeckému náležejících, Ottovi Kelblovi z Gejzinku do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 23. dubna. — Kvatern "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. M 4. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutnému Ottovi Khelblovi z Geyzinku na Chlumci, věrnému našemu milému, vsi Varvažova, německy Arbesau, hořejší a dolejší, s krčmou vejsadní, vsi Šantov, též s krčmou vejsadní, vsi Libsdorf, jinak Libnov český, a vsi Aušín, též s krčmou vejsadní, v kraji Litoměřickém ležící, kteréž k panství Krapeckému náležely, s domy, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, lesy, háji, porostlinami, pokudž mu meze ukázány jsou, potoky pstruhovými, rybníčkem v Varvažově, též rybníčkem pstružním nade vsí Šandovú, s robotami všelijakými, kurmi, vejci, ospy i se vším a všelijakým příslušenstvím, jakž toho všeho předešlí držitelé panství Krupeckého v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými, aneb z těch gruntův sběhlými, s plným panstvím tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze uimeného Viléma staršího z Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Ottou Khelblem v pátek den sv. Havla [16. října] jminulého sedmdesátého devátého léta učiněná o tom šíře vysvědčuje. Tak že ty vesnice a lesy s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné, než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu den svatého Jiří rytíře léta etc osmdesátého.




Přihlásit/registrovat se do ISP