345. Císař Rudolf II. nařizuje Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Bfukštejna, poněvadž Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu a Bohuslavovi Zárubovi z Hustiřan byl prodal statek, hrad Svojanov se vším příslušenstvím, tvrz "Bystrej" s plným panstvím i s platy obilními "poškvrny" řečenými, i jinými na gruntech k městu Poličce náležitými, za 23.700 kop gr. českých, aby relací takového prodeje do desk zemských vložili. — Vkladu takovému odpírali purkmistr, konšelé i všecka obec města Poličky, 1. 1581] 17. října, pravíce: že císař Rudolf, jako král český, neměl té moci takového zápisu učiniti v artikuli, kterýž se na shony na gruntech k městu Poličce náležitých vztahuje, poněvadž zboží ta císařem Ferdinandem, jako králem českým, jim bez výminky prodána byla a jich také již od 1558 bez překážky užívali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 30. dubna. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. M 9. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, též s povolením stavuov království našeho českého, věrných našich milých, statečnému Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu na Lanech, radě naší, slovutnému Bohuslavovi Zárubovi z Hustiřan na Plese, věrným našim milým, statek náš zápisný, totiž hrad Svojanov, městečko Svojanov s podměstím a dvorem Svojanovským, tvrz a městečko Bystrej, ves Hertmanice, ves Trpín, ves Hlastnici, ves Studenec, ves Huti, ves Zadní Lhotu, ves Přední Lhotu, ves Korouhev, ves Lacnov, ves Rohoznou, ves Manovú Lhotu, ves Limberk, ves Stašov, ves Štyry Dvory, ves Bělou, ves Dlahou [sic] s mlejny na Dlouhé, ves Zářečí, ves Bměnec, ves Vítovou, ves Poloupecní, ves Chrastavec, ves Jedlovou, ves Starý Svojanov, ves Banín s dvorem poplužním, od někdy Hertvíka Žehušického skoupeným, ves Lavičnej a ves Radiměř, dvory kmetcí s platy všelijakými, s lidmi osedlými i neosedlými, neb z těch gruntův zběhlými, též s vdovami a sirotky, kteříž koliv k témuž statku Svojanovskému náležejí, s dědinami, lukami, pastvištěmi, lesy, porostlinami, horami, puostotinami, mlejny, potoky, řekami, rybníky, vodotočinami, vospy obilnými, se všemi robotami plnejmi, koňskými i pěšími, jakž nimi ti lidé na tom panství od starodávna povinni byli a jsou, s podacími kostelními, s rychtami, s domy šenkovními a s krčmami, kteréž v těch městečkách a všech na tom panství jsou, i se vším a všelijakým k tomu příslušenstvím, též na těch lidech s povinnostmi, se vší zvolí a s plným panstvím, i také s hony a s platy vobilnejmi, poskvrny řečenými, i jinými na gruntech k městu Poličce náležitejmi, zejména ze vsí Sádku, Kamence, Modrče, Trhonic, Jimramova, Sedlišť, Širokého dolu, Telecího, Voldřiše a Borové, Nědvězího, jakž ti od starodávna k témuž panství Svojanovskému náležejí, a dotčení lidé ty platy platívali, tak a s tím se vším, jakž jest koli nám, jakožto králi českému, to náleželo, a jakž toho dotčený někdy Hertvík Žehušický v držení a užívání byl, nic ovšem nevyiníňujíc ani co toho sobě, nebo budoucím králuom českým, ani jiným osobám, ježto by k tomu právo jmíti chtěly, na tom nepozuostavujíc, dědičně prodati ráčili za sumu dvamecítma tisíc a dvě stě kop grošův českých a za tři tisíce zlatejch uherských, počítajíc každý zlatý vedle zřízení zemského za puol kopy grošuov českých, čehož obojího učiní dvaceti tři tisíce a sedmi set kop grošův českých; jakž také trh a smlouva mezi osobou naší císařskou a svrchu jmenovanými Hertvíkem Zejdlicem a Bohuslavem Zárubou v outerý po památce svatých Petra a Pavla, apoštolův Páně [30. června], jminulého sedmdesátého devátého léta učiněná, o tom siřeji vysvědčuje. Tak že to panství a statek Svojanov se vším jeho příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemá slouti a býti zápisný než dědičný etc... Dán na hradě našem Pražském v sobotu po. svatém Marku, evangelistu Páně, léta osmdesátého.

Juxta. Léta osmdesátého prvního v outerý po svatém Havle [17. října] purkmistr a konšelé i všecka obec města Poličky vyslavše z sebe z prostředku svého s mocným listem, pod pečetí jich městskou, Jana Hostinského, z velké rady, a Mikuláše Plaucarova z starších obecních, odpírají této relací: V kvaternu relací krále JMti a pánuov JMtí a vladyk z plného soudu zemského léta etc. LXXX0 v středu po nalezení svatého Kříže [4. května] Mx, kterouž nejjasnější kníže pán, pan Rudolf Druhý, z boží milosti, volený Římský císař a Uherský a český etc. král, učiniti ráčil, touž relací Joachymoví z Kolovrat a na Košatkách, purkrabí Karlštejnskému, a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské radám, věděti milostivě dávajíc, že jest JMCská z plnosti moci, jakožto král Český, s povolením stavuov království Českého, Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu na Lanech, radě JMCské, a Bohuslavovi Zárubovi z Hustiřan na Plese, statek JMCské zápisný, totiž hrad Svojanov, městečko Svojanov s podměstím a dvorem Svojanovským, tvrz a městečko Bystrej se všemi vesnicemi, a s jiným vším a všelijakým k tomu příslušenstvím, takž jakž jest koliv JMCské, jakožto králi českému, to náleželo, a jakž by toho někdy Hertvík Žehušický z Nestajova v držení a užívání byl, dědičně prodati ráčil za sumu dvamecítma tisíc a dvě stě kop gr. č. a za tři tisíce zlatých uherských, počítajíc každej zlatej vedle zřízení zemského za puoi kopy gr. č., čeho obojího učiní dvaceti tři tisíce a sedm set kop gr. č. Při tom JMCská tejmž Joachymovi z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna poroučejíc, aby oni, buď oba spolu aneb jeden z nich, relatorové ke dekám zemským byli a tu relací prodaje JMCské ve dsky zemské, vedle kteréž by to všecko, což se nadpisuje, a ta spečetěná smlouva vyměřuje, k vykonání svému přivedeno býti mohlo, vložiti a vepsati rozkázali, a jakž táž relací, kteréž datum jest na hradě Pražském v sobotu po svatém Marku evangelistu Páně [30. dubna] léta etc. LXXX, vše v sobě šíře obsahujíc zavírá. V tom toliko artikuli, kdež v dotčené relací jest doloženo, že JMCská jim Hertvíkovi Zejdlicovi z Šenfeldu a Bohuslavovi Zárubovi z Hustiřan prodávati ráčí i také s hony i s platy vobilnými, poskvrny řečenými, i jinými na gruntech k městu Poličce náležitými, zejména ze vsi Sádky, Kamence, Modrče, Trhonic, Jimramova, (kteréhožto Jimramova oni purkmistr a konšelé i všecka obec města Poličky nikdy v držení nebyli a posavad nejsou, do téhož Jimramova v tomto odporu se nic neujímají), Sedlišť, z Širokého Dolu, Telecího, Voldřiše a Borové, Nedvězího, jakž ty od starodávna k témuž panství Svojanovskému náležejí, a dotčení lidé ty platy platívali, tak a s tím se vším, jakž jest koliv JMti, jakožto králi českému, to náleželo, a jakž by toho dotčený někdy Hertvík Žehušický v držení a užívání byl: praví nadepsaní purkmistr a konšelé i všecka obec města Poličky, že JMCská, jakožto král český, takové relací na škodu a ublížení spravedlivosti jich, purkmistra a konšeluov i vší obce města Poličky, učiniti moci jest neráčil v tom toliko artikuli, kterejž se toliko na samé shony na gruntech k městu Poličce náležitých vztahuje. A to z příčiny té, že JMt nejjasnější kníže pán, pan Ferdinand, Římský císař, Uherský a Český etc. král etc, slavné a svaté paměti, jakožto král Český, ráčivše prodati dědictví své, totižto ves Kamenec, ves Sádek, ves Voldřiše, ves Borová, ves Telecí, ves Modrče, ves Nedvězí, ves Trhonice, ves Sedliště, ves Makov, vesnice celé a dvory kmetcí s platem ve vsi Korouhvi, ve vsi pusté Rybné, ve vsi Širokej Duol, ve vsi Oujezdci a dvory kmetcí s platem, což tu JMCská míti ráčil, ve vsi Radiměři plat toliko bez panství na lidech někdy Hertvíka Žehušického z Nestajova, s dědinami, lukami, lesy, ospy, kurmi, vejci, robotami, háji, porostlinami, s potoky, s mlejny, s podacími kostelními, s krčmami, s rybníky, zejména těmito: rybník řečený Podnětský, druhý v Bořinách, rybník druhej v Bořině, rybník strženej ve vsi Sádku a rybníček v lukách Podnětský, s lesy, kteréž šlovou království, a s jinými lesy k těm nadepsaným vesnicím náležícími, jim purkmistru a konšeluom i vší obci města Poličky, ráčil jest prodati se vší zvolí, což k tomu přísluší, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž to dědictví záleží, žádného práva, panství ani které zvláštnosti sobě, ani dědicuom a budoucím králuom Českým JMtem, v tom ve všem dále nepozuostavujíc, jakž tejž vklad JMCské ve dskách zemských v kvaternu trhovém zeleném léta etc. padesátého vosmého v pondělí před svatou Lucií [17. prosince] E. XIII., nicméně relací JMCské v kvaternu relací JMCské a JMKské, pánuov JJMtí a vladyk plného soudu zemského léta etc. padesátého vosmého v pondělí před svatou Lucií E. XV, to v sobě šíř obsahujíc zavírají. I z té příčiny již žádní shonové na dotčených gruntech k městu Poličce náležitých JMCské císaři Ferdinandovi, jakožto králi českému tehdejšímu, ani dědicuom a budoucím králuom Českým JJMtem, též i JMCské, nynějšímu králi Českému, pánu našemu, nebyvše vymíněni, jsou nezůstávali: a tak JMCská císař Rudolf Druhej, jakožto král český, proti předešlejšímu trhu od císaře Ferdinanda, jakožto krále českého, slavné a svaté paměti, jim purkmistru a konšeluom i vší obci města Poličky vykonanému a dskami zemskými stvrzenému, neráčil jest moci takové relací ke dskám zemským činiti na škodu a ublížení trhu a vkladu předešlejšímu, i také spravedlivosti jich purkmistra a konšeluov i vší obce města Poličky. A protož té relací, v tom toliko jednom artikuli z strany shonuov na gruntech k městu Poličce náležitých, oni Hertvík Zejdlic a Bohuslav Záruba užiti nemají a moci nebudou, nebo často jmenovaní purkmistr a konšelé i všecka obec města Poličky k těm shonuom na gruntech svých napřed jmenovaných (kterýchžto shonuov ode mnoha let beze vší překážky držiteluov panství Svojanovského v pokojném držení a užíváni jsou byli, a on Hertvík Žehušický z Nestajova těch shonuov na gruntech svrchu psaných k městu Poličce náležitých v držení a užívání nikdy jest nebyl) praví se míti právo a spravedlnost lepší nežli oni Hertvík Zejdlic z Šenfeldu a Bohuslav Záruba z Hustiřan, ani kdo jiný, a to chtějí před pány JJMtmi a vladykami na plném soudu zemském, když jim toho potřeba bude, ukázati.
Přihlásit/registrovat se do ISP