355. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští, na plném soudu zemském shromáždění, nařizují na miste všech tří stavův království Českého, vedle snesení sněmovního z r. 1579, Václava Berku z Dube a z Lipého a na Rychumburce, Jindřicha Slavatu z Chlumu a z Košmberka a na Košmberce, Václava Rychnovského z Rychnova a na Koclířove, z pánův, Viléma Miřkovského z Tropčic, na Vrchlabí, Jetřicha Lipanského z Lipan a na Veselí, a Mikuláše z Bubna a na Liticích, z vladyk, za komisaře k urovnání rozepře o meze a grunty mezi Vratislavem z Pernštejna a Matiášem Žalkovským z Žalkovic na hranicích království Českého a markrabství Moravského.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580. 9. června. — Malé desky zemské, kvatern instrukcí a listův posélacích žlutý č. 128, od léta 1542 do 82", L. 3.

Urození páni, páni, urození a stateční rytíři, páni přátelé naši milí! Nepochybujem, že vám v dobré paměti zůstává, kterak na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. sedmdesátého devátého v pondělí po hromnicích, nám nejvyšším ouředníkům a soudcům zemským ta moc dána jest, co se všech a všelijakých hranic a mezí tohoto království Českého s okolními zeměmi dotýče: abychme, kdyžbychme koliv potřebu uznali, komisaře od tohoto království Českého vedle komisařův JMCské zřídili, a kde by jakej odpor o to byl, buď k přátelskému jednání, srovnání, aneb právně předsevzíti a to k místu a konci přivésti mohli, tak jakž týž sněm o tom artikuli obzvláštně učiněnej to v sobě šíř obsahuje a zavírá. I oznamujem vám, že pan Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, JMCské tejná rada a nejvyšší kancléř království Českého, na nás těchto dnův na plný soud zemský jest vznesl, kterak by nějakou rozepři o meze a grunty s panem Matiášem Žalkovským z Žalkovic, JMCské prokurátorem v markrabství Moravském, již nemalej čas jmíti měli, a to v těch místech, kdež se dělí meze a hranice království Českého s markrabstvím Moravským; o kteroužto rozepři žeby na přátelském jednání býti mělo. A týž Matiáš Žalkovský od stavův markrabství Moravského, jestliže by o to přátelské porovnání se státi mohlo, že k tomu stavové povolují, jest sobě to způsobil; a pakli by bejti nemohlo, aby komisaři na ta místa vyjeli a vejpověd" spravedlivou učinili, za to tolikéž žádajíc, abychme jisté osoby za komisaře k tomu nařídili, kteříž by na ta místa vyjeli, to vše spatřili a, mohloli by býti, přátelskou smlouvou porovnali.

I na takovou žádost a jeho pana Vratislava z Pernštejna oc, nejvyššího kancléře království Českého, vznešení, podle dotčené moci sobě dané, k tomu sme své povolení dali a na místě všech tří stavuov tohoto království vás za komisaře volili a nařídili, a vám o tom poroučíme, abyste na jistý den, totižto v středu na den svatého Vavřince [10. srpna], nejprv příštího, na Landškrounu tím zážeji se najíti dali, a odtud potom na zejtří v ta místa, oč činiti jest, vyjeli, je spatřili, a mohloli by býti, oboje strany o to přátelsky porovnali; a pakli by býti nemohlo, tehdy právně to před sebe vezmouc, k místu a konci to vše, pokudž by možné bylo, přivedli, tak jakž list mocný ode všech tří stavův království tohoto, pod pečetí zemskou, vám při tom odeslaný, totéž v sobě šíře obsahuje a zavírá. A na čem tu věc koliv postavíte, při nejprv příštím soudu zemském o tom o všem nám zprávu abyste uči nili. O čemž nepochybujem, že se v tom poslušně zachováte. Datum na hradě Pražském ve čtvrtek po svatém Medardu léta etc. osmdesátého.

 

Páni a vladyky etc.


Přihlásit/registrovat se do ISP