357. Nejvyšší úředníci a soudcové zemští, na miste všech tří stavův království Českého, nařizují Janovi Libenickému z Vrchovišť, aby statky po někdy Jiříkovi Voděradském stavům, zemi k ruce přijaté, paní Anně z Dobřenic, vdově po témž Jiřím, Voděradském, sirotkům k ruce, postoupil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 11. června. — Malé desky zemské č. 128, fol. L. 9.

Urozený a statečný příteli náš milý! Jakož jest vám od nás předešle, na místě všech tří stavuov království Českého, strany statků po někdy Jiříkovi Voděradském z Hrušová poručení se stalo, abyste vy takové statky, vedle pana Vilíma Oprštorfa z Dubu a Fridštejna, od JMCské, jakožto krále českého, k tomu již zřízeného, v opatrování své vší zemi k ruce přijali a ty zemi k dobrému opatrovali: i oznamujem vám, že sme se s JMCskou, pánem naším nejmilostivějším, o to snesli, aby ty statky, v kteréž ste tak v opatrování vkročili, zase Anně z Dobřenic, vdově po témž někdy Jiříkovi Voděradském zůstalé, sirotkuom k ruce, v ruce uvedeny a postoupeny byly. A protož vám poroučíme, kdyžby koliv od Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu a na Zvoliněvsi, JMCského rady a vrchního hejtmana všech panství a zámků JMti v království Českém, kterémuž teď od JMCské, aby týchž statků na místě JMti dotčené vdově postoupil, poručeno, vám se oznámení stalo, že se s ním v místě od něho obraném shledáte, a takové statky a jmění jmenované Anně z Dobřenic, sirotkům k ruce, vedle téhož Hertvíka Zejdlice, k tomu od JMCské nařízeného, se všemi a všelijakými svršky a nábytky, tudíž také dluhy, jakýmiž koli penězi hotovými, což tak při týchž statcích se našlo a až do tohoto času začkoliv se zůstává, nicméně se všemi důchody, což se jich koliv od spravování vašeho až do tohoto času sběhlo, lidi v člověčenství a poddanost uvedouc, postoupíte, a týmž sirotkuom k ruce (kromě statku Malešovského, též statku Siónu a vsi Vitic, dvou lánů lesu u vsi Žandova, a sladu, kterýž z týchž statků ku potřebě na Malešov odvezen, což sobě JMCská milostivě pozůstaviti ráčil), jiné všecko, nic nevymíňujíc, do týchž statků svezouc a vženouc, s počty pořádnými v moc zase uvedete, jakž od téhož Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu o tom siřeji vyrozumíte. Dán na hradě Pražském v sobotu po svatém Medardu léta etc. osmdesátého.

 

Nejvyšší ouředníci a soudcové zemští, na místě všech tří stavuov království Českého.


Přihlásit/registrovat se do ISP