364. Císař Rudolf nařizuje Zdeňkovi z Vartemberka a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby půjčené mu 4000 kop gr. čes. Michalovi Španovskému z Lysova na zámku a městu Krupce dskami zemskými ujistili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 8. července. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82" č. 46 f. M. 27 v král. česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc.. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jest na milostivu žádost naši ku pilným a vysoce duoležitým potřebám našim Michal Španovský z Lysova a na Pacově, rada naše a nejvyšší písař království našeho Českého, věrný milý, z poddané náchylnosti a upřímnosti, kteráž k nám, jako ku pánu svému, jmá, čtyry tisíce kop grošuov českých, každú kopu po šedesáti groších a groš po sedmi penězích bílých počítajíc, všecko na groších tolských dobrých a v tomto království berných, pod ourok obyčejný, ročně ze sta šest, kterýž mu každého puoi leta totiž na svatého Jiří a svatého Havla, aneb ve dvou nedělích potom konečně, z ouřadu našeho rent-mistrského vycházeti má, na hotově od datum do dvou let pořád zběhlých půjčil a do ouřadu našeho dvorského colmistrství vyčísti dal. I nechtějice my, aby skrz takovou půjčku jakou škodu jmíti měl, jemu, dědicuom a budoucím jeho takovů sumu i s ourokem na zámku a městu našem Krupce a na všech k němu připojených, totiž Hořejší Krupce, Fojtstorfu, Ebrštorfu, Štrekenvaldu, Rozntálu, Aich-valdu, Cinvaldu, Tisové a Bíhánku, na dvořích poplužních a poplužím, na všem a všelijakém k témuž zámku, městu a všem příslušenství, na čem to koli záleží a jakými koli jmény jmenováno býti muože, a jakž toho sami na ten čas v držení býti ráčíme, nic ovšem nevymíňujíc, s plným panstvím, a tak jako by všecko to spolu, aneb jedna každá věc obzvláštně, v tomto zápisu našem zejména dostavena a položena byla, dskami zemskými ujišťovati ráčíme.

Protož takového zápisu a ujištění jménem a na místě našem dskami zemskými učinění a vy konání vás tímto listem naším obzvláštně za rektory nařizujem, milostivě poroučejíce, abyste ke dskám zemským s psaním naším, ouředníkuom menším Pražským desk zemských svědčícím, oba spolu neb jeden z vás došli, a na oznámených čtyry tisíce kop grošuov českých jemu Michalovi Španovskému, dědicuom a budoucím jeho, dskami zemskými na výš oznámených zámku, městu a vesnicech a jich všem a všelijakém příslušenství, jako by, jakž výš doloženo, všecko to spolu i jedna každá věc ob zvláštně v tomto psaní našem zejména obsažena a dostavena byla; nic ovšem, krom pokladuov, hor a kovuov, a co ku pavování hor náleží a na těch gruntech najíti se muože, kterýchž sobě, dědicuom našim a budoucím králuom českým, pozuostavovati ráčíme a pozuostavujem, nevymíňujíc, zápis a ujištění [ ], podle pořádku, formy a obyčeje týchž desk, s uvázáním jedním komorníkem od desk zemských, kterýž jemu, dědicuom a budoucím jeho, když by on ho neb oni po vyjití dvou let od datum listu tohoto pro nepoložení jim sumy jistinné i s ouroky na ni vzešlými požádal neb požádali, beze vší odpornosti a odtahuov vydán býti má, tak aby moc měl neb měli v nahoře oznámený zámek, město, vesnice a všecko i všelijaké k nim příslušenství, kdyby jemu neb jim po vyjití od datum dvou let pořád sběhlých suma z počátku oznámená i s ouroky na ni vzešlými zouplna dána a zaplacena nebyla, se uvázati; a toho všeho zase postoupiti povinen nebude a povinni nebudou, dokudž by jemu neb jim suma jich, i s ouroky na ni vzešlými i se všemi škodami a náklady na ty vynaloženými, zouplna dána a zaplacena nebyla. Než jakžby mu, neb jim, suma jich i s ouroky z ní zadržalými zouplna i s škodami a náklady na to vzešlými dána a zaplacena byla, povinen bude neb budou takového zámku, města a vesnic se vším tím, več by se tak uvázali, bez umenšení, v moc naši zase postoupiti. Na tom jistu a konečná vuoli naši císařská naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pátek po památce Mistra Jana Husi léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP