371. Vyslaní Kutnohorští v Praze oznamují šepmistrům a radě města Hory Kutné, že císař od měst půjčku 100.000 zl. žádati chce; co se týče Mistra školního, který od nich do Velké kolleje vyzdvižen býti chce, že doufají toho dosáhnouti, aby zůstati mohl; z rad císařských že skoro nikdo v Praze přítomen není.

1580, 2. srpna. — Orig. v arch. Kutnoh.

Tento posel listův jest dodal, ale žádné jisté odpovědi, protože ani my, na čemby ty věci postaveny byly, věděti nemůžeme, přinésti nemohl. Neb včera nic jistého v kanceláři nám, proč bychom obesláni byli, neoznámili, ale do dneška jest toho odloženo; však nicméně naslejcháme, že o půjčku jest, že JMCská žádati chce 100.000 půjčky od měst, a Pražané sami bez měst uvolují se v 5000. Ale nechce se od nich tak málo přijíti.

Co se pana Mistra školního dotyce, o toho jsme vyrozuměli, však ještě nedokonale, že by chtěl vyzdvižen býti do Velké kolleje; ale s pomocí boží a dobrých pánův přátel, jakž nejvejš budem rozuměti, chceme o to jednati, aby z toho sešlo a někdo jiný na místo jeho volen a povolán byl, a protož jemu s tím postavováním do našeho navrácení domů pospíchati potřeba nebude.

Z pánův rad JJMtí žádného v Praze na ten čas není, při kterém bychom naše věci předcházeti měli, kromě sám pan kanclíř a pan Burjan Trčka.

Nového nic není, kromě to, že včera okolo hodin 17. Melichar Holoubků od kata z města Nového vyvezen a za branou sťat. S tím se VMtem dobře jmíti vinšujeme.

Datum pospěšně v outerý den sv. Štěpána léta 80.

 

Vyslaní.[Lístek psán jest tuhou.]


Přihlásit/registrovat se do ISP