376. Císař Rudolf II šepmistrům a konšelům Kutnohorským, aby přední osoby z prostředku svého k uvažování práv horních do Prahy odeslali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 2. září. — Opis souč. v arch. Kutnoh.

Rudolf Druhý etc.. Poctiví, věrní naši milí! Vězte, že se osoby z stavuov k uvažování práv horních sněmem volené, dle jistého našeho těchto dnuov vyšlého obeslání, na hradě Pražském ve čtvrtek po sv. Františku [6. října] nejprve příští najíti dáti a tu věc jednou na místě postaviti mají. A protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste k takovému uvažování práv horních přední z prostředku vašeho, však právům, běhům a způsobům horním rozumějící osoby k témuž dni sem vypravili; bude jim dále čímby se spraviti a co činiti měli oznámeno. A na tom jistou vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě Pražském v pátek po sv. Jiljí léta osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP