380. Vyslaní Kutnohorští v Praze šepmistrům a radě města Hory Kutné, že uvažování práv horních opět odloženo a že se k tomu strojí, "jakoby z toho nic býti chtělo"; žádají za zprávu, mnoholi stříbra týdně do mince se odvádí, mnoholi úředníků nových ustanoveno a co se na ne vydává etc.

V PRAZE. 1580, 8. října. — Orig. v arch. města Hory Kutné.

Službu svú vzkazujem. VMti páni a přátelé naši milí! Od pána Boha všemohoucího zdraví a v něm všeho jiného dobrého přejem V. Op. rádi. Vedle toho oznamujem V. Op., že dnes teprva na uvažování těch práv zasednuto bylo, ale po přečtení toliko předmluvy a ještě ne zouplna, hned mezi pány někteří odporové byli, a mezi tím JMt nejvyšší pan komorník do soudu povolán býti ráčil. Pročež i toho jest ad f. 2 do 12 hodin odloženo. A tak co dále bude nerozumíme, než pěkně se k tomu strojí, jako by z toho nic býti chtělo.

Majíce pak při tom od některých pánův a přátel návěští, abychom přezvěděli, jak mnoho nyní každého týhodne stříbra z hutí do mince přichází, item, jak mnoho úředníkuov a písařův mimo předešlý spůsob jest, a co se jim vejše, než prvé bývalo, služby a stansu dává: což vše tejně (a vedle našeho zdání nejspíše od Zikmunda Kozla a z těch register, kde se za kyzy a rudy v sobotu od písařův v rejtunku platí, přezvědíno býti může), v rychlosti přezvědouce, nám zase po naschválním poslu ztiežně dnem i nocí odeslati meškati neračte. Item, ty některé spisy a paměti o škodách na horách skrze nedbanlivost a nerozšafnost úředníkův a jiných zběhlých; item ten spis obzvláštní, v němž se zpráva jakž o jiných ouřednících tak i o něm hofmistrovi činí, jest v pargameně svázaný: poněvadž on pan hofmistr svými užitky a správnou pilností svou, jakž se tomu vyrozuměti může, se chlubiti a tudy svých důchodů zlepšení natahovati a v spisích předkládati chce; abychom sobě to vše, kdyžby toho potřeba nastala, ku paměti přivésti i také předložiti mohli. Což nepochybujem, že vše, pokudž možné, s pilností a v brzce opatřiti i také nám odeslati ráčíte. S tím se VMtem dobře jmíti vinšujeme. Datum pospěšně v domě Jana Bogmera, v Starém městě Pražském v sobotu po svatém Františku léta 78 [sic].
Přihlásit/registrovat se do ISP