382. Šepmistři a rada města Hory Kutné odesílají vyslaným svým do Prahy Mikulášovi Vodňanskému z Cazarova, Janovi Dačickému z Heslová a Václavu Vizínovi z Cazarova spisy některé k projednávání nových práv horních, hlavně mnoholi se na úředníky z mincovního úřadu týhodně vydává; sepsání všech úředníků při horách a vydání na ně pro krátkost času poslati nemohou, však od hofmistra nejlépe že by se toho dostati mohlo.

NA HORÁCH KUTNÁCH. 1580, 10. října. — Orig. v městsk. arch. Kutnoh.

Službu svú vzkazujem. Urození a slovutní páni, přátelé a sousedé naši milí! Od pána Boha všemohoucího zdraví i všeho dobrého vám žádáme. Psaní vaše jest nám včera okolo osmnácti hodin dodáno, a co v sobě obsahuje, tomu jsme vyrozuměli, a pokud jsme mohli tak v rychlosti ty věci vyhledati a opatřiti, teď vám odsíláme: co na ten čas stříbra z hutí do mince přichází a jak před lety některým úředlníkům se platilo; než abychom všecky úředlníky a písaře shledati a co se jim platí a jak jich mnoho jest, toho jsme tak na kvap dojíti nemohli. Než to jest tak, že z samé mince přes padesáte kop gr. na úředlníky se vydává každého týhodne, ale co jest jich při dolích a jinde, a co kteří mimo službu za provisi oni mají a jaké milosti se jim činí, toho se neví, než ta jest naděje, že by toho se mnoho vyhledati mohlo; a poněvadž má ta věc vyhledána býti, mohou JJMti na hofmistra toho podati a jemu o tom, aby vejpis předešlejch ouředlníkův, tolikéž i nynějších, a co se komu kdy platilo, složil, poručiti, nepochybujem, pro vyrozumění že to učiniti musí.

Co se pak dotejče těch některých spisův a zvláště co jsme JJMtem pánům komisařům za mincmejstrství pana Karla z Bibrštejna podati měli, to teď vám odsíláme, z čehož budete moci sobě ku paměti přivésti, co jest se tehdáž dalo a co by nyní před sebe počato býti mohlo. Než vidí se nám, abyste v těch věcech opatrně kráčeli a to, cožby náležitého bylo a k prospěchu sloužilo, předkládali. Tak se nadějeme, když ty věci, co sepsaného proti těm novým právům máte, JJMtem předneseny budou, že budou míti co vážiti; ale to všecko při dobrém vašem zdání a pánův přátel našich radě zůstaň, a dejž pán Buoh práci vaší požehnání a s dobrými novinami v dobrém zdraví shledání. Dán na Horách Kutnách v pondělí po sv. Diviši léta 80.

 

Šepmistři a rada na Horách Kutnách.Post scripta. Spisy, které se odesílají, aby byly pilně šetříny a ne každému ukazovány, neb jich vejpisu nemáme.
Přihlásit/registrovat se do ISP