386. Rudolf II. nařizuje Janovi Bezdružickcému z Kolovrat a Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby jeho povolení k prodeji některých vsí od panství Krupeckého purkmistru, konšelům i vsí obci města Oustí nad Labem, do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 16. října. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. M 21. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Drahý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji opatrným purkmistra a radě, konšeluom i vší obci města našeho Oustí nad Labem, věrným našim milým, tří vesnic od panství našeho Krupeckého, totiž vsi Padlešína, celé vsi Zálezly, což jsme tu jmíti ráčili, s clem a lovem v Labi, s placi svobodnými k Labi dolů, a všelijakým nádobím i s krčmou vejsadní, a ves Chvalov, též což jsme tu jm|ti ráčili, s platy, s domy, s dvory kmetcími, lukami, vrbinami, vinicemi a desátky viničnými, lesy, porostlinami, potoky i se vším příslušenstvím, tak jakž jsme toho všeho i předešlí držitelé panství Krupeckóho v držení a užívání byli, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavě-ticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfeferkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše od nás k tomu obzvláště nařízené, s jmenovanými Oustskými v pondělí před svatým Havlem [12. října] jminulého sedmdesátého devátého léta učiněná o tom šíře vysvědčuje. Tak že ty tři vesnice se vším jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné, než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v sobotu [sic] den svatého Havla léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP