388. Císař Rudolf nařizuje Joachymu Novohradskému z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna, aby svolení jeho k prodeji některých vsí zápisných v kraji Čáslavském Bořivoji Bořkovi Nepoliskému z Zachrašfan do desk zemských vepsáno bylo.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 18. října. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82, č. 46." fol. N. 12. v král. českém arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutnému Bořivojovi Bořkovi Nepoliskému z Zachrašťan na Snětu, věrnému našemu milému, vsí zápisných v kraji čáslavském ležících, jmenovitě vsi celé Snětu s mlejnem a s řekou Sázavou, pokudž od starodávna odmezeno jest, i s krčmou vejsadní, vsi Rapotic celé s šenkem piva, s dvory kmetcími a platy na nich, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, s dědinami ornými i neornými, lukami, porostlinamí, s lesy, potoky a zvláště potokem Snětským, tak aby při obou březích loviti mohl, pokudž by gruntové Snětští sahali vymezováno jest, s robotami, kurmi, s podacím kostelním v Snětu, se vším a všelijakým jich dříslušenstvím, se vší zvolí a plným panstvím, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, též s platy na vsi Lokte, však bez panství, a to vše, jakž on sám v držení a užívání byl, nic nevymiňujíc a žádné vlastnosti sobě, dědicuom našim a budoucím králuom českým, ani žádným duchovním neb jiným osobám, kterejmž předešle ta vejplata náležela, tudíž dále nepozuostavujíc, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Operštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfeferkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčiho našeho dědičného posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené s nadepsaným Bořivojem Bořkem Nepoliským v pátek po neděli oculi [11. března] tohoto vosmdesátého léta učiněná o tom šíře vysvědčuje. Tak že svrchu jmenované vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné, než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v outerý po sv. Havle léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP