389. Císař Rudolf II. nařizuje Joachymovi z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna, aby svolení jeho k dědičnému prodeji městečka Dolních Královic a některých vsí Všeslavu Strojetickému ze Strojetic do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 18. října. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—1582, č. 46." f. N 13. v král. česk. arch. zemsk.

Rundolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, k dědičnému prodaji slovutnému Všeslavovi Strojetickému z Strojetic na Dolních Královicích, věrnému našemu milému, městečka a vsí zápisných v kraji Čáslavském ležících, jmenovitě městečka Dolních Královic, s domy, s krčmami, s platy, vsi Příseku, vsi Stříteže, vesnic celých a vsi Brzotic, což tu zápisného měl, s kurmi, s vejcmi, s dědinami, lukami, lesy, porostlinami, což tu lidé mají, s rybníkem, s mlejnem, s hony, s lovy, horami, doly, s řekou, s mlejnem a s mastnými krámy v Královicích a podacím kostelním, i se vším a všelijakým příslušenstvím v týchž mezech a hranicích, v nichžto městečko a vesnice záleží, a jakž jest on Všeslav Strojetický toho sám až posavad v držení a užíváni byl, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, s plným panstvím, nic nevymíůujíc a žádné vlastnosti sobě, dědicuom našim a budoucím králuom Českým, ani žádným duchovním neb jiným osobám, kterejmž předešle ta vejplata náležela, tudíž dále nepozuostavujíc, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčiho našeho dědičného posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Všeslavem Strojetickým v neděli laetare [13. března] tohoto vosmdesátého léta učiněná o tom siřeji vysvědčuje. Tak že svrchu jmenované městečko a vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v outerý po svatém Havle léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP