390. Rudolf II. nařizuje Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna, aby svolení jeho k prodeji některých vsí zápisných v kraji Čáslavském Janovi Jiřímu z Říčan do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 18. října. — Kvat. "Fial. rel. od 1575—82" č. 46, fol. N, 14. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král český, k dědičnému prodaji urozenému Janovi Jiřímu z Říčan na Vorlíku nad Humpolcem, věrnému našemu milému, vsí zápisných v kraji čáslavském ležících, jmenovitě vsi Hněvkovic s krčmou, vsi Světlice s šenkem piva, obou vsí celých s dvory kmetcími, s platem, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntův zběhlými, s vdovami, sirotky i s jich spravedlivostmi s dědinami, lukami, lesy, háji, hony, lovy, s občinami, což kde při jedné každé obci užívali a užívají, s potoky, vodotočinami, kurmi, ospy i se vší zvolí, s plným panstvím, nic nevymíňujíc, ani které zvláštnosti sobě, dědicům našim a budoucím králuom českým, ani žádným duchovním, neb jiným osobám, kterýmž předešlo ta vejplata náležela, tudíž dále nepozastavujíc, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího minc-mejstra království českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho dědičného posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným Janem Jiřím z Říčan ve čtvrtek po neděli oculi [10. března] tohoto vosmdesátého léta učiněná o tom šíře vysvědčuje. Tak že svrchu jmenované vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné než dědičné etc. Dán na hradě Pražském v outerý po svatém Havlu léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP