391. Rudolf II. Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtovi Bryknarovi z Brukštejna, aby jeho svolení k prodeji někdy Litvínovi z Lobkovic a již synu jeho Janovi mladšímu z Lobkovic mlejna korečního blízko města Mostu ležícího a někdy k panství Krupeckému náležícího, do desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 18. října. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46, fol. N 15, v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji někdy urozenému Litvínovi z Lobkovic na Bílině, a již po smrti jeho synu Janovi mladšímu z Lobkovic, mlejna korečního blízko města našeho Mostu ležícího a předešle k panství Krupeckému náležícího, s loučkou pod týmž mlejnem, s nádobím mlejnským, což ho před rukama jest, i se vším téhož mlejna od starodávna příslušenstvím, též s kouskem pole při témž mlejně na gruntech špitálních komendatora v městě Mostu ležícího, se vší zvolí a plným panstvím v týchž mezech a hranicích, v nichž ten mlejn záleží, a jakž jsou toho předešlí držitelé panství Krupeckého v držení a užívání byli, nic nevymíňujíc a žádné vlastnosti sobě, dědicům našim a budúcím králům Českým, ani žádným duchovním neb jiným osobám, kterýmž předešle ta vejplata náležela, tudíž dále nepozůstavujíc, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu, na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho dědičného posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené, s nadepsaným někdy Litvínem z Lobkovic za živobytí učiněná, a potom po smrti s synem jeho Janem mladším z Lobkovic obnovená, kteréž datum posledního dne měsíce července tohoto vosmdesátého léta o tom siřeji vysvědčuje. Tak že svrchu jmenovaný mlejn, loučka a kousek pole s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné než dědičné, jako jiní dědiční statkové v tomto království jsou etc. Dán na hradě našem Pražském v outerý po svatém Havle léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP