392. Císař Rudolf nařizuje Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a Albrechtu Bryhnaroví z Brukštejna, aby svolení jeho k prodeji některých vsí v kraji Čáslavském Václavu Robmhapovi z Suché do
desk zemských vepsati dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1580, 18. října. — Kvat. "Fial. rel. 1575—82", č. 46. fol. N, 25. v král. česk. arch. zemsk.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí! Věděti vám milostivě dáváme, že jsme z plnosti moci, jakožto král Český, k dědičnému prodaji slovutnému Václavovi Kobmhapovi z Suché a na Sedči, věrnému našemu milému, vsí zápisných v kraji Čáslavském ležících, jmenovitě vsi Zabělčic, vsi Vahančic, vsi Fridnavy, vsi Rybníčka, vsi Lezkovic a vsi Choštišťan [sic] s rychtami vejsadními, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, vrbinami, lesy, porostlinami, horami, potůčkami, s krčmami, s kurmi, s robotami, s lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntuov zběhlými, s sirotky k týmž vesnicím náležícími, s plným panstvím, tak a v témž plném právě, v týchž mezech a hranicích, v nichž ty vesnice záleží, nic ovšem nevymíňujíc a žádné vlastnosti sobě, dědicuom našim a budoucím králuom českým, ani žádným duochovním neb jiným osobám, kterýmž předešle ta vejplata náležela, tudíž dále nepozuostavujíc, povoliti ráčili; jakž smlouva trhová skrze urozeného Viléma staršího Oprštorfa z Dubu a Fridštejna na Slavěticích, radu naši a nejvyššího mincmejstra království Českého, a slovutného Urbana Pfefrkhorna z Ottopachu na Krásné Štěpnici, vejběrčího našeho dědičného posudného v městech Pražských, věrné milé, jakožto komisaře naše k tomu obzvláště nařízené, s nadepsanými Václavem Robmhapem v středu po neděli judica [23. března] tohoto vosmdesátého léta učiněná o tom siřeji vysvědčuje. Tak že svrchu jmenované vesnice s jich příslušenstvím dále na budoucí a věčné časy již více nemají slouti a býti zápisné než dědičné etc. Dán na hradě našem Pražském v outerý po svatém Havle léta etc. osmdesátého.
Přihlásit/registrovat se do ISP